Vad tänker ni göra åt ålderismen?
Riksdagen. Foto: Getty Images
Nyheter | ålderismen

Vad tänker ni göra åt ålderismen?

Den svenska riksdagen är rekordung. Men partierna har likafullt att ta ansvar för en politik mot åldersdiskrimineringen i samhället. Så vad vill man göra? Senioren har ställt tre viktiga frågor till de riksdagspolitiker som företräder partierna i frågor om ålderism och diskriminering mot äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2023-05-06

Tre frågor

Åldersgränser
1 Med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, får du ”goda levnadsvillkor”, men den erbjuds bara personer yngre än 65 år. 65-plussare får nöja sig med stöd för ”skälig levnadsnivå” enligt Socialtjänstlagen. Åldersgränsen är ytterst provocerande anser SPF Seniorerna och många andra. Vill du göra något åt denna åldersgräns?

Diskriminering
2
Diskrimineringslagen förbjuder åldersdiskriminering sedan 2009. Men rapporterna är många om fortsatta problem. Vill du att lagen breddas och vässas?

Viktigaste fråga
3
Vilken är den allra viktigaste frågan att driva under 2023 när det gäller ålderismen i Sverige?

Så svarar partierna

Socialdemokraterna hänvisar till Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i riksdagens socialutskott som har hand om många äldrefrågor. Han sitter också med i Pensionsgruppen.
Åldersgränser
1 Vi har i dagsläget inga förslag om åldersgränserna i LSS. Däremot behöver äldreomsorgen en helt ny lagstiftning, en äldreomsorgslag. Vi behöver stärka likvärdigheten över landet.
Diskriminering
2 Frågorna om ålderism i samhället är större än diskrimineringslagen kan rå på. Därför har vi uppmanat regeringen att ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och analysera hur ålderismen kommer till uttryck i det svenska samhället.
Viktigaste fråga
3 Ålderismen i arbetslivet. Arbetsgivare behöver bli bättre på att se och värdesätta enskildas erfarenhet och kompetens.

I Centern tar riksdagsledamoten Christofer Bergenblock från Hallands län frågor om ålderism. Han är suppleant i socialutskottet.
Åldersgränser
1 Vi är positiva till att se över möjligheten till insatser enligt LSS även för den som passerat pensionsåldern och vill se en statlig utredning. Det är inte rimligt att den som har LSS ska få en försämring.
Diskriminering
2 Åldersdiskriminering är helt oacceptabelt och måste motverkas. Vi vill att regeringen ger ett särskilt uppdrag till DO att arbeta mot utestängning och diskriminering av äldre.
Viktigaste fråga
3 Samhället måste bli betydligt bättre på att ta till vara den erfarenhet och kompetens som finns hos årsrika – i såväl arbetslivet som i föreningslivet och politiken.

Miljöpartiets Ulrika Westerlund är ledamot i socialutskottet.
Åldersgränser
1 Vi vill att denna märkliga åldersgräns ses över. Det finns flera problem med såväl åldersgränsen som att begreppen skiljer sig åt i socialtjänstlagen och LSS. Det skapar oro och förvirring.  
Diskriminering
2 Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning inte räcker. Möjligheten för äldre att söka och få nya jobb är ett exempel. Vi vill se över lagstiftningen.
Viktigaste fråga
3 Möjligheten att få arbeta, omskolning och ny karriär. Äldre behöver finnas med i samhällsplaneringen, seniorers och pensionärsorganisationers medverkan är helt central.

Sverigedemokraternas Michael Rubbestad är jämställdhetspolitisk talesperson med ansvar för diskrimineringsfrågor. Han sitter i arbetsmarknadsutskottet.
Åldersgränser
1 En ny äldreomsorgslag behövs för att ge vård- och omsorgsbehövande äldre en starkare ställning. Begreppet ”skälig levnadsnivå” ska fasas ut och ersättas av ”goda levnadsvillkor”.
Diskriminering
2 Dagens kriterier ska ersättas med lydelsen ”otillbörlig särbehandling” vilket inte är begränsande utan per automatik fångar upp all typ av diskriminering.
Viktigaste fråga
3 Arbetsmarknadspolitiken. All erfarenhet som finns hos den äldre befolkningen måste komma samhället till nytta.

Vänsterpartiet hänvisar till Maj Karlsson från socialutskottet angående fråga 1, Ciczie Weidby från arbetsmarknadsutskottet fråga 2 och Karin Rågsjö från socialutskottet för fråga 3.
Åldersgränser
1 Åldersgränsen står i konflikt med lagens intention om att människors individuella behov ska vara styrande och bör ses över.
Diskriminering
2 En stor del av åldersdiskrimineringen sker i arbetslivet. Vi vill införa en separat diskrimineringslagstiftning för arbetsmarknaden.
Viktigaste fråga
3 Att vidta konkreta åtgärder mot åldersdiskriminering och ålderism på arbetsmarknaden. Delegationen för senior arbetskraft har flera intressanta förslag men hittills har inga lagts på riksdagens bord. Här behövs handling.

Moderaterna har Johan Hultberg som är förstanamn i socialutskottet.
Åldersgränser
1 Åldersgränsen för assistans höjs till 66 år 1 januari 2023 och till 67 år 2026 då en riktålder för pension börjar användas. I övrigt har vi moderater i dagsläget inga förslag, men vi tar till oss av den kritik som SPF Seniorerna fört fram.
Diskriminering
2 Vi vill se en stärkt tillsyn liksom andra åtgärder för att
upprätthålla lagens krav.
Viktigaste fråga
3 Det generella arbetet som måste till för att slå hål på de många stereotypa och negativa föreställningar som finns om äldre, inte minst inom arbetslivet.

Kristdemokraternas Dan Hovskär, riksdagsledamot och äldre- och funktionshinderpolitisk talesperson.
Åldersgränser
1 Det bör utredas så att stöden blir mer likvärdiga för personer över 65 år.
Diskriminering
2 Även om lagen kanske inte bör vässas är det viktigt att vi som samhälle börjar värdera livserfarenhet och äldre människors perspektiv mer än idag.    
Viktigaste fråga
3 Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet bland äldre.

Liberalernas senior- och funktionsrättspolitiska talesperson är Malin Danielsson.
Åldersgränser
1 Ja, vi vill höja åldersgränsen och på sikt avskaffa den.
Diskriminering
2 Anmälningar behöver åtgärdas i större utsträckning. Det är därför välkommet att DO nu i större utsträckning processar för att få fram praxis utifrån diskrimineringslagen. Därefter kan vi se om lagen behöver vässas.
Viktigaste fråga
3 Det är hög tid att göra upp med ålderismen och den omfattande åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad. Sannolikheten att komma på anställningsintervju är så låg som 2-3 procent när den arbetssökande närmar sig det som traditionellt setts som pensionsåldern.

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2023-05-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas