Vill bygga bro av kvalitet över mandatperioderna
Foto: Jane Rogoleva
Nyheter | Intervju

Vill bygga bro av kvalitet över mandatperioderna

Regeringen har fått sin kvalitetsplan för äldreomsorgen. För en stund sedan överräckte utredaren Susanne Rolfner Suvanto en lunta på tusen sidor till äldreminister Åsa Regnér (S).

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-31

Det kan visa sig vara grunden till ett riktigt rejält omtag i svensk äldreomsorg. Planen vill se förslag som ska hålla över fyra mandatperioder, om än med uppgradering inför varje ny mandatperiod. ”Nu hänger det på den politiska viljan”, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Sedan ett och ett halvt år har hon ägnat dag och ibland halva nätterna åt regeringsuppdraget att skriva en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
”Läs mig!” kallar hon sitt betänkande. Varför då?
– Jag hoppas att utredningen ska vara ett levande dokument att söka kunskap och idéer ur. Vi har exempelvis samlat kunskap och fakta i ett särskilt kapitel för att betänkandet också ska kunna fungera som ett verktyg ute på fältet, säger Susanne Rolfner Suvanto till Senioren.se i samband med att hon presenterar betänkandet.
– Själva titeln kommer sig av ett möte jag hade med en kvinna på ett äldreboende. Jag frågade henne vad det var som var viktigt. Jo, att personalen var duktig. Jag frågade då hur man är när man är duktig. Då svarade hon att ´det är när man kan läsa mig´.

Vad föreslår du för politikerna i utredningen?
– En lång rad saker, stora och små. Från satsning på mer geriatrik och gerontologi i grundutbildningen för sjuksköterskor och socionomer. Men också en hel del fortsatta utredningar och fördjupningar.

Bra mat och munvård ska inte behöva vara partiskiljande. Susanne Rolfner Suvanto

En sak som emellertid inte får grönt ljus är fortsatta statliga stimulansmedel till bemanning. Regeringen satsar sju miljarder under innevarande mandatperiod, men Rolfner Suvanto tror inte på det efter 2018.
– Jag föreslår inga statliga miljardsatsningar på tillfälliga stimulanser. Bara stöd till det som är nytt, oprövat eller där det behövs en knuff i rätt riktning. Jag vill också att den kommande jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att se på vården utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Och hur ska vården och omsorgen bli mer jämlik?
– I samma anda och riktning föreslår jag ett nytt femte äldrepolitiskt mål om att vården och omsorgen om äldre personer ska vara jämlik och jämställd.

Några av förslagen

• Utred och inför en legitimation för undersköterskor

• Det bör införas krav på ledarskapsutbildning för enhetschefer

• Sätt en gräns för antal anställda per chef

• Ta fram en nationell strategi för välfärdsteknik

• Inför enklare biståndsbedömning för personer som fyllt 80

• Sätt fart på ett kunskapslyft om mat och äldre

• Starta ett nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa

Dölj faktaruta

Din utredning ska enligt regeringens direktiv leda till en kvalitet som håller över lång tid. Hur ska det gå till?
– Ett huvudbudskap är just att jag vill se en helt ny långsiktighet i den nationella äldreomsorgspolitiken. Insatser måste kunna pågå över åtminstone tre eller fyra mandatperioder. Bra mat och munvård ska inte behöva vara partiskiljande. Stora grepp kräver långa perspektiv, och mina förslag hänger ihop med varandra. Utredningen är inget smörgåsbord.

Kan du ge exempel?
– Jag föreslår att undersköterskeyrket ska få legitimation, för det finns faktiskt inga enkla jobb i äldreomsorgen. Jag föreslår också att det ska finnas vägledning för vilken kompetens en enhetschef ska ha. Frågan är också hur många anställda en enhetschef kan ha. Sådana förändringar bör kopplas till olika ambitioner och mål som man tar för äldreomsorgen.

Som vad?
– Ett exempel kan vara hur vi ska få ner antalet självmord bland äldre. I utredningen finns ett förslag om att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för psykisk hälsa hos äldre. Samlade och regelbundna utvärderingar som Socialstyrelsen kan göra vart fjärde år av olika insatser kan ge oss information om vi lyckas och vilka förändringar som visat sig vara verksamma när det gäller helheten. På så sätt kan vi sätta upp långa och korta mål och följa upp om det blir en förbättrad kvalitet och ökad effektivitet.

Sex deluppdrag

Susanne Rolfner Suvanto har haft nio arbetsgrupper med 75 personer medverkande i arbetet med att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, bland annat SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i en expertgrupp och förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht i en vetenskaplig referensgrupp.

Den nationella kvalitetsplanen ger förslag till långsiktiga åtgärder på sex strategiska områden:

1.      Högre kvalitet och ökad effektivitet
2.      Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
3.      Tryggad personalförsörjning
4.      Översyn av särskilda boendeformer
5.      Flexibla former för beslut om äldreomsorg
6.      Användning av välfärdsteknologi

Dölj faktaruta

Vad kommer att väcka mest debatt av dina förslag?
– Kravet på legitimation för undersköterskor lär arbetsmarknadens parter ha synpunkter på och ett nytt förslag om förenklad biståndsprövning som kanske inte blir så långtgående som förväntat.

Trängd ekonomi och risk för dålig hälsa hänger ihop Susanne Rolfner Suvanto

Hur löser ni den för multisjuka äldre så plågsamma bristen på samordning mellan vård och omsorg?
– Jag tror att vi kommer långt genom att bygga vidare på Göran Stiernstedts förslag om utbyggd primärvård och multiprofessionella team, det senare är något vi särskilt lyfter. Vi behöver en ny målbild här, och jag vill byta ut begreppet vårdkedja mot vårdfläta.

SPF Seniorerna vill att Socialtjänstlagen skrivs om så att också 65-plussare ges rätt till god levnadsnivå och inte bara ”skälig”. Vad tycker du?
– Det här är en så viktig fråga att vi menar att den behöver lyftas in i den aviserade översynen av Socialtjänstlagen. Vi har ett särskilt kapitel som handlar om viktiga principiella frågor, där denna fråga är en av flera.

SPF Seniorerna har påverkat

Susanne Rolfner Suvanto har haft nio arbetsgrupper med 75 personer medverkande i arbetet med att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, bland annat SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i en expertgrupp och förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht i en vetenskaplig referensgrupp.

Dölj faktaruta

Sverige får alltfler fattigpensionärer.  Vad vill din utredning göra åt det?
– Trängd ekonomi och risk för dålig hälsa hänger ihop. Jag föreslår bland annat att bostadstillägget höjs kraftigt, i linje med tidigare utredningsförslag från Ewa Samuelsson. Regeringen kan ta in förslaget i den nystartade utredningen om ekonomiskt grundskydd.

Vad kostar alla dina förslag i nya statliga utgifter?
– Under två miljarder, faktiskt inte mer!” Så det handlar nu mest av allt om att tillsammans göra verkstad av idéerna och förslagen. Alla behöver vara med i processen, från politiker i parlamentarisk samverkan och seniorer ute i pensionärsråden till undersköterskan och den det ytterst gäller, den som får ta emot omsorgen.

Susanne Rolfner Suvanto

Utbildning: Sjuksköterska, specialiserad inom psykiatri. Fil.mag. i vårdpedagogik.
Erfarenheter: Vårdchef. Politiskt sakkunnig. Utredare på Socialstyrelsen. Projektledare inom Sveriges kommuner och Landsting. Utvecklare av diakonal verksamhet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-03-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas