Vad gör ni åt äldreomsorgen?
Foto: Getty Images
Vård & omsorg | Valet 2022

Vad gör ni åt äldreomsorgen?

Samtliga riksdagspartier är eniga om att äldreomsorgen måste upprustas. Men hur vill partierna göra det? Senioren ställde fem frågor till alla partier inför valet om vad de vill göra. Du hittar alla frågor och svar nedan samt betygen på partiernas svar. Det är Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, som kommenterar svaren.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Coronakommissionen har sagt sitt. Äldreomsorgen har aldrig varit tillräckligt prioriterad. Samtidigt är det regeringen som styr riket och som därmed bär ansvaret för att samhället inte kunde skydda de äldre under pandemin.
I den första partiledardebatten efter den katastrofala våren 2020 med tusentals döda sa Stefan Löfven (S) att äldreomsorgen måste rustas: ”Jag vill att de som går i skolan i dag ska ha som drömyrke att jobba inom äldreomsorgen.”

Samtliga riksdagspartier instämde – mer resurser, mer måste göras. Mycket mer. Men vad exakt vill de då?
Med fem månader kvar till riksdagsvalet får riksdagspartiernas talespersoner fem frågor och därmed lika många möjligheter att visa hur äldreomsorgen kan lyftas.
För kommentar och betyg efter varje parti står Gösta Bucht, SPF Seniorernas talesperson i vård- och omsorgsfrågor.

Frågorna

Åtgärderna?
1 Vilken är den enskilt allvarligaste bristen i dagens äldreomsorg och vad vill ni göra åt det?

Resurserna?
2 Hur stora resurser vill ert parti satsa från den nationella nivån under kommande mandatperiod?

Sanktioner?
3 Bör Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kunna dela ut hårdare ekonomiska straff mot kommuner som inte följer lagen genom att dröja med att få fram ett beviljat särskilt boende?

Läkartiden?
4 Avser ert parti att under kommande mandatperiod ta ett nationellt initiativ för att åstadkomma mer läkartid på särskilda boenden?

Tryggheten?
5 Tänker ni under kommande mandatperiod ta ett nationellt initiativ för att få fram fler platser i särskilda boenden?

Så svarar partierna – plus SPF Seniorernas kommentarer

Centerpartiet Sofia Nilsson, talesperson för omsorg, socialtjänst och psykisk hälsa, ledamot i socialutskottet
Åtgärderna?
1 Det är för stora kvalitetsskillnader i äldreomsorgen beroende på var du bor i landet. Därför vill vi att alla som arbetar med omvårdnad, senast 2030, minst ska ha en undersköterskeutbildning.
Resurserna?
2 Fortsätt satsa på utbildning och fastanställning av mer personal med statlig finansiering. En större andel av offentliga utgifter behöver gå till äldreomsorgen framöver.
Sanktioner?
3 Vi vill kraftigt utvidga ansvar, mandat och kapacitet för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tidigt ingripa vid strukturella brister. Vi är öppna för att se över IVO:s sanktionsmöjligheter.
4 Läkartiden?
4 Ja. Alla på särskilda boenden ska ha en fast läkarkontakt och det ska finnas tillgång till en sjuksköterska dygnet runt. En medicinsk ansvarig läkare, MAL, i varje kommun.
Tryggheten?
5 Ja. Vi vill att staten och kommunerna tillsammans tar fram en plan och långsiktig finansiering för fler bostäder inklusive särskilda boenden, för äldre i hela landet. Alla över 85 år som vill flytta ska få möjlighet att bo i en trygg bostad.
Kommentar: Hyggligt program men mycket är oprecist. Bra: man vill stärka den medicinska kompetensen med fast läkarkontakt till alla på särskilt boende, liksom sjuksköterska dygnet runt. 5/10 poäng

Kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson och ordförande i socialutskottet
Åtgärderna?
1 För få sjuksköterskor och en stor omsättning på personal. Därför har vi medverkat till den årliga statliga satsningen om 4 miljarder till kommunernas äldreomsorg.
Resurserna?
2 Det årliga stödet om nästan 4 miljarder till äldreomsorgen måste följas upp så att det blir reella förbättringar. Vi föreslår tillskott för att kommunerna ska erbjuda äldresamtal för att bryta äldres ensamhet, gemenskapsvärdar och digitala tillgänglighet.
Sanktioner?
3 KD anser att den som fyllt 85 år ska ha rätt till en plats på ett anpassat boende. Det måste följas upp av staten. Vi avser återkomma till hur.
Läkartiden?
4 Vi vill stärka tillgången till läkare och kommuner ska kunna anställa läkare. Det bör finnas en medicinsk ansvarig läkare, MAL, i varje kommun.
Tryggheten?
5 Ja. KD föreslår en äldreboendegaranti och ett investeringsstöd för för byggande av fler äldreboenden.
Kommentar: En del bra och precisa förslag men andra är diffusa eller så saknas det idéer och förslag. Vad gäller särskilt boende föreslås äldreboendegaranti och investeringsstöd, men inga förslag gällande sanktionsmöjligheter. 5/10 poäng

Liberalerna Barbro Westerholm, talesperson för årsrika och suppleant i socialutskottet
Åtgärderna?
1 I dag har årsrika inte tillräckliga möjligheter att påverka innehållet i omsorgen, vilket är ett uttryck för den ålderism som genomsyrar samhället. Vi vill stärka rätten att välja omsorg. Den som får hemtjänst ska ha individuella team med färre personer och bättre kontinuitet.
Resurserna?
2 I vår skuggbudget finns tydligt ökade resurser för kommunerna, både öronmärkta medel till äldreomsorgen och generellt.
Sanktioner?
3 Ja.
Läkartiden?
4 Ja. Liberalerna vill åstadkomma mer läkartid på särskilda boenden, bland annat genom att ge kommuner rätt att inrätta en medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL).
Tryggheten?
5 Antalet platser på särskilda boenden bör ökas. Det är viktigt att få fram uppgifter från kommunerna om hur stort behovet är för att se behovet av statligt stöd.
Kommentar: Ideologiskt bra men det saknas beskrivning hur dessa mål ska nås. Vill genom en ny äldreomsorgslag stärka rätten till en god omsorg, säger ja till ökade sanktioner, men inte hur. 4/10 poäng

Moderaterna Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Åtgärderna?
1 Det saknas en sammanhållen och samordnad äldrevård och äldreomsorg med hög medicinsk kompetens. Den måste stärkas, liksom kontinuiteten. Fler sjuksköterskor och läkare.
Resurserna?
2 Vi har tillfört 4,35 miljarder kronor i 2021 års budget. I årets statsbudget har vi tillfört ytterligare 300 miljoner kronor. Vi är beredda att skjuta till ytterligare resurser.
Sanktioner?
3 Ja. Vi föreslår skarpa sanktioner som viten och regelbunden uppföljning av alla offentligt finansierade verksamheter som äldreomsorg.
Läkartiden?
4 Ja. Vi är beredda att ta fler initiativ och tillskjuta ytterligare resurser.
Tryggheten?
5 Ja. Ett nationellt initiativ har redan tagits under mandatperioden tillsammans med KD och V.
Kommentar: Bra och sammanhållet program med större kvalitetskrav och ökad medicinsk kompetens. Är beredda på att skärpa sanktioner. 6/10 poäng

Miljöpartiet Margareta Fransson, ledamot i socialutskottet och med ansvar för hälso- och sjukvård
Åtgärderna?
1 Tid! Att personal från hemtjänsten har tid för bra insatser och mänskliga möten. Detsamma gäller hos läkaren. Resurser krävs, liksom avtal, samverkan, regler och upphandlingsregler på kommunal nivå.
Resurserna?
2 Breda satsningar behöver fortsätta till både kommuner och regioner. Vi har inte slagit fast exakta budgetnivåer.
Sanktioner?
3 Sanktioner bör kompletteras med skarpare krav på planering av boenden och stärkt rätt för enskilda. Även en patientombudsman behövs och en ny form för stöd att kunna klaga.
Läkartiden?
4 Frågan ingår i pågående utredning om äldreomsorgslag. Vi följer arbetet noga och kommer driva på för mer läkartid på boenden.
Tryggheten?
5 Hela bredden på boendeformer behöver ses över och hur stöden kan förbättras.
Kommentar: Bra med ökat inflytande för den enskilde och fler former för äldreboenden. Vill ha patient-
ombudsman och stöd för att kunna klaga. 5/10 poäng

Socialdemokraterna Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet
Åtgärderna?
1 Det behövs fler anställda med rätt kompetens. Det behövs också en ny, tydligare lagstiftning. Trösklarna ska sänkas och den medicinska kompetensen höjas.
Resurserna?
2 Regeringen gör just nu historiska satsningar vilka även framåt kommer bli lika viktiga.
Sanktioner?
3 Vi är positiva till mer kraftfulla sanktioner. Sverige ska ha en äldreomsorgslag.
Läkartiden?
4 Ja, det utreds nu av utredningen om en ny äldreomsorgslag.
Tryggheten?
5 Ja, trösklarna till äldreomsorg och äldreboende ska sänkas så att fler kan få plats.
Kommentar: Övergripande långsiktiga förändringar men svårbedömd effekt. Kraftfullare sanktioner behövs vilket en äldreomsorgslag skall hjälpa till med. Mer konkreta besked borde man kunna förvänta sig. 4/10 poäng

Vänsterpartiet Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Åtgärderna?
1 Besparingar och privatiseringar har lett till en underdimensionerad vård och omsorg. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för personalen förbättras.
Resurserna?
2 I vår budgetmotion förstärker vi de generella statsbidragen med 10 miljarder och föreslår 300 miljoner för en modell mot uppdelad arbetsdag.
Sanktioner?
3 Kraven att inte ge avslag på ansökan om boende måste öka och ett sätt är att införa sanktioner.
Läkartiden?
4 Bristerna är oförsvarliga. Vi har lagt ett förslag om att varje äldreboende ska ha en fast och namngiven läkarkontakt knuten till verksamheten.
Tryggheten?
5 Regeringen bör utreda hur alternativa boendeformer kan utvecklas för att bättre tillgodose äldres behov av och rätt till särskilt boende.
Kommentar: För V är det viktigast att tillföra kommunerna tillräckligt med resurser. Inte så innovativt. öka geriatrisk och medicinsk kompetens, men oklart hur. Redovisar inte några konkreta sanktionsidéer. 4/10 poäng

Sverigedemokraterna Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
Åtgärderna?
1 De allra mest grundläggande behoven som att känna omsorg, trygghet och att bli förstådd är inte längre självklara. Språkkrav och en uppvärdering av yrket undersköterska krävs.
Resurserna?
2 Vi satsade 200 miljoner mer än regeringen för att avveckla delade turer och främja sammanhängande arbetstider. Vi kommer satsa resurser om det behövs.
Sanktioner?
3 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör årligen göra oanmälda besök och om brister ska vite kunna utges. Ekonomiska sanktioner är inte en långsiktig lösning.
Läkartiden?
4 Vi har länge drivit frågan om att införa en fast läkarkontakt som ett direkt krav inom äldreomsorgen.
Tryggheten?
5 För att möta behoven krävs i regel nybyggnation med långa processer och investeringar. Incitament bör utformas så att processen kan påskyndas. Alla över 85 år ska ges rätt till äldreboende.
Kommentar: Ja till äldreomsorgslyft, språkkrav och bättre mat. 85+ ska ha rätt till äldreboende. Rätt så bra program med fokus på en del svårlösta problem. 6/10 poäng

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2022-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas