Grönt ljus för robotdjur
Nyheter | Äldreomsorg
Foto: Stig Hammarstedt

Grönt ljus för robotdjur

Robotkatter och andra digitala terapidjur som används inom demensvården gör nytta. Det slår myndigheten SBU fast i en rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-19

Begreppen är många: Robotdjur, digitala gosedjur, carebots eller digitala terapidjur. De blir också fler och fler, inte minst inom äldrevården.

Därför har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, funnit för gott att ta reda på vad forskningen säger om nyttan med djuren.

Svaret är positivt, sammanfattar SBU. Robotdjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Djuren ger bland annat minskad ensamhet och minskad depression, stimulans av minne och ökad livsglädje.

SBU har tittat på en systematisk översikt baserad på 19 studier som visar att äldre, anhöriga och medarbetare på äldreboenden bland annat upplever att robotdjur bidrar till minskad ensamhet, minskad depression, ökad livsglädje och socialt samspel.

Mysig päls

De flesta av studierna i översikten har tittat på hur en robotsäl fungerar. Det faktum att det i Sverige är vanligare med robotkatter gör att SBU inte tycker att man ska dra tvärsäkra och generella slutsatser.

Men ”gemensamt för robotdjuren oavsett typ är att de ger upplevelsen av en päls som är mysig att klappa och respons på interaktion genom olika rörelser och ljud”.

Ändå betonar myndigheten att det inte finns någonting ”som talar för att robotdjur skulle kunna ersätta mänskligt samspel eller att resultaten var allmängiltiga för alla. Därför ska användningen av robotdjur ses som ett komplement till ordinarie omvårdnad och erbjudas de som frivilligt väljer att interagera med robotdjuret.”

Äkta eller inte? Foto: Getty Images

Man ska också notera att resultaten är giltiga för de som väljer att interagera med robotdjuret. Alla hade inte en positiv upplevelse av robotdjur.

”Interaktionen med robotdjur kan variera utifrån personliga erfarenheter av husdjur och även av vilken sorts robotdjur det är och vilka egenskaper roboten har. Det är därför viktigt att robotdjur används på ett individanpassat sätt.” skriver SBU i rapporten.

Smart halsband

De digitala gosedjuren verkar dock ha framtiden för sig.

Forskare i bland annat USA arbetar med att utveckla ett smart halsband med olika funktioner för robothundar, skriver TT. Djuren kommer då att kunna ha olika funktioner, som att förutse fallolyckor, mäta puls och ge påminnelser av olika slag.

Viktigt med kompetens

”Personalen behöver adekvat kompetens för att säkerställa att robotdjur används på lämpligt sätt för den enskilde individen. Det finns en risk att den äldre uppfattar robotdjuren som levande och tillskriver dem känslor och förmågor som de inte besitter. Personal som introducerar robotdjuret har en viktig roll för hur robotdjuren framställs och att den äldre personen får fullständig information om dess funktion och förmågor.”

”Det kan vara en utmaning att inhämta informerat samtycke för denna grupp, inklusive att den äldre kan ge informerat samtycke i ett första skede men i ett senare skede komma att leva i föreställningen att det är ett riktigt djur och exempelvis oroa sig för om djuret får mat.”

Ur SBUs rapport ”Robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-05-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas