Kongress 2023: Vården engagerar flest motionärer
Foto: Getty Images
Nyheter | Förslag

Kongress 2023: Vården engagerar flest motionärer

Inga förslag om pensioner eller seniorers boende, men desto fler om vård och hälsa. Så här ser motionsfloden ut inför SPF Seniorernas kongress i juni.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-23

28 motioner lämnades in före deadline som var 8 mars. Hälften av dem presenterar förslag med äldrepolitisk inriktning.

Den andra hälften handlar om hur man vill förbättra och effektivisera att organisationen som sådan.

Ett flertal av de äldrepolitiska motionerna handlar om vård och omsorg, och seniorers hälsa.

Rätt komma ut

En motion som specifikt siktar in sig på äldreomsorgen kommer från SPF Seniorerna Oskarshamn som anser att en person med hemtjänst eller på särskilt boende måste ha laglig rätt till utevistelse – varje dag.

– Varför ska människor ha det sämre än hunden? Lagen om rastning av hund säger att hundar som hålls inomhus ska rastas regelbundet, minst var sjätte timme dagtid, skriver föreningen i motionen.

När en person behöver hemtjänst eller flytta till särskilt boende blir denne ofta beroende av andra, inte sällan med följd att man går miste om den dagliga utevistelsen.

– Det är ett känt faktum att vi måste motverka äldres psykiska ohälsa. Även det fysiska måendet är mycket viktigt. Vi måste se till hela kroppen! argumenterar SPF Seniorerna Oskarshamn.

Driva vårdfrågor

Tre distrikt vill i var sin motion se en uppdatering av SPF Seniorernas vård- och omsorgspolitiska program.

Stockholm önskar ett ”dokument för nationell, regional och lokal påverkan” och det ”ska vara tillgängligt för alla våra medlemmar i de råd man sitter i”. Det nya programmet bör tas fram under kommande två år så att beslut kan fattas på nästa kongress 2025.

Bohusdistriktet trycker på att ett omarbetat program behövs och att det tas fram i digital form så att det kontinuerligt ska kunna justeras och uppdateras med nyheter och aktuella länkar:

”SPF Seniorernas representanter i de kommunala och regionala pensionärsråden behöver snabbt och enkelt ta del av utveckling och uppföljningar för bästa möjlighet till dialog, diskussion och påverkan i mötet med tjänstemän och politiker. Aktuella kunskaper inom området är dessutom av stor vikt i kontakten med press och sociala medier.”

Digitaliseringen

Sörmlandsdistriktet anser att den pågående och landsomfattande god och nära vård-reformen som rör kommuner och regioner kräver en uppgradering av SPF Seniorernas program, som antogs 2017 och uppdaterades 2019. Frågor om välfärdsteknik och digitalisering behöver också utvecklas, anser Sörmlandsdistriktet.

Även aktuella skrivningar om hemtjänst är nödvändiga.

”Eftersom demografin visar på en mycket stark ökning av antalet åttioåringar, samtidigt som arbetskraften ökar svagt, kommer behovet av hemtjänst att öka avsevärt.” skriver Sörmlandsdistriktet.

Seniorers hälsa engagerar två olika motionärer. Marianne Avelin i SPF Seniorerna Herrevad i Västmanland och Lena Lidén i SPF Seniorerna Karlstad i Värmland vill att pensionärer ska ges möjlighet till friskvårdsbidrag.

”En friskvårdspeng finns för anställda för att hålla kroppen i trim. Borde finnas för oss äldre också. Allt detta får vi hantera själva med en pension som är 60 procent av slutlönen.” skriver Marianne Avelin.

Rättvisekrav

Det handlar om rättvisa, poängterar Lena Lidén. Dessutom finns mycket att vinna för både seniorer och samhälle.

”Att inte ha råd med fysisk träning innebär inte bara en merkostnad för sjukvården genom fysisk passivitet med där ökade risker för skador, utan leder även till utanförskap, ensamhet och mindre social samvaro.”

Marianne Avelin vill också att SPF Seniorerna ska trycka på för ett årligt avgiftsfritt besök till tandhygienist.

Siv Gustavsson från SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet lägger en motion för ett högkostnadsskydd för bland annat permanent tandimplantat, något som i dagsläget blir orimligt dyrt för en pensionär med låg pension.

Vaccinationer

På temat hälsa och vaccinationer får kongressombuden ta ställning till två motioner:

Bo Wahlström i SPF Seniorerna Sävaådalen i Uppsaladistriktet vill att information om pneumokockinfektioner ökas, liksom information om att många regioner erbjuder gratis vaccin. Han vill också se fortsatta ansträngningar och påtryckningar i syfte att få fram ett gratis vaccinationsprogram mot säsongsinfluensa, pneumokockinfektioner och bältros.

Motionen argumenterar också för att vaccination mot fästingburna sjukdomar ska ingå i ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för pensionärer och andra riskgrupper.

Siv Gustavsson är inne på samma spår i sin andra motion – ”ett högkostnadsskydd av vaccination mot TBE för pensionärer som bor i högriskområde”.

Claes Toreld i SPF Seniorerna Kvillebygden i Bohusdistriktet motionerar för att SPF Seniorerna engagerar sig mot överanvändning av antibiotika.

En värdig död

”Rätten till en värdig död” är rubriken på Marie Westling och Marianne Håkanssons motion, båda medlemmar i SPF Seniorerna Herrevad i Västmanland.

”Om man blir svårt sjuk i en obotlig sjukdom med svåra smärtor som följd bör man ha rätten att själv bestämma över livets slut. Modellen som man har i Oregon, kan i delar ligga till grund för utformning även i Sverige.” skriver de båda och yrkar på att kongressen beslutar att SPF Seniorerna ska ”driva frågan i berörda instanser”.

Två motioner på temat resor och miljö kommer från Lennart Olsson i SPF Seniorerna Långaryd Landeryd i Hallandsdistriktet.

Den ena siktar på att SPF Seniorerna ska ta kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) ”för att utverka enhetliga rabatter för oss seniorer, oavsett vilket länstrafikbolag vi använder.”

Av miljöskäl är det också önskvärt att fler semesterresor ut i Europa företas med tåg, skriver Lennart Olsson i sin andra motion.

Då behöver dessa tågresor underlättas, till exempel genom att göra det lätt att köpa biljetter mellan olika länder och att det finns gemensamma rabattsystem för seniorer.

”Min önskan är att SPF Seniorerna via AGE Platform Europe får i uppdrag att försöka underlätta för seniorer att åka tåg i stället för att använda flyg vid resor i EU.”

Få ihop en styrelse

Ytterligare femton motioner behandlar frågor om organisationen som sådan.

Här kan det handla om hur man ska komma åt svårigheter med att formera styrelser i föreningar.

Det kan också gälla organisationens satsning på sakkunniga. Två motioner vill se en förstärkning av sakkunskap när det gäller vårdvetenskap och omvårdnad, bland annat mot bakgrund av den pågående omställningen till ”god och nära vård”.

Sätt att påverka

En annan motion argumenterar för en utredning som kartlägger dagens påverkansvägar inom SPF Seniorerna ”och föreslår nya, som leder till mer inflytande för enskilda medlemmar, föreningsstyrelser och distriktsstyrelser i beslut som rör hela verksamheten.”

Ännu en motion vill se ett ”Utökat samarbete med övriga seniororganisationer”. Distriktet, Skåne, har i sitt yttrande över motionen poängterat sin inställning att ”Innan SPF Seniorerna beslutar sig för att gå in i ett samarbetsprojekt bör frågan om hur vi principiellt ställer oss till samverkan bli föremål för en intern debatt.”

Följa kongressen

Upplagt för just det på kongressen, alltså – debatt! 14-15 juni gäller det. Då ligger också förbundsstyrelsens svar på motionerna på bordet.

Förhandlingarna sänds direkt på SPF Seniorernas hemsida.

Bilden är från en tidigare kongress med SPF Seniorerna.
Jan Arleij
Publicerad 2023-03-23
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas