Ny grund för bättre boende
Foto: Ponsulak / Colourbox
Nyheter | Omtag

Ny grund för bättre boende

Den brännande frågan om bristen på bostäder får ett eget fokus på SPF Seniorernas kongress som pågår under måndagen och tisdagen (23-24/8)

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-20

Förbundsstyrelsen lägger fram ett nytt boendepolitiskt program till ombuden med en analys av läget och vilka åtgärder som måste till.

Grunden och syftet med programmet är närmast existentiellt:

”En människas boende – bostaden och dess omgivning – är väsentligt för välbefinnandet, hälsan och välmåendet. Särskilt väsentligt är det de gånger i livet då man behöver trygghet som allra mest. Ett boende anpassat till de egna förutsättningarna har stor betydelse för den enskildes upplevelse av trygghet.” står det i programmets inledande stycke.

”Av detta skäl har SPF Seniorerna tagit fram ett boendepolitiskt program. Vår organisation engagerar och är seniorers röst.”

Svag ekonomi

”Många seniorhushåll har det svårt ekonomiskt och kommunernas planering för behovet hos det växande antalet seniorer brister.” skriver förbundet vidare i programmet.

”Det kommer att behövas allt fler boendemiljöer som är universellt utformade, det vill säga åtkomliga och tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.”

Växande behov måste mötas

  • Personer som passerat 65 år kommer år 2030 att vara drygt 300 000 fler än idag.
  • Om 5-10 år kommer Sverige ha rekordmånga 80-90-åringar, den ålder då behov av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg blir allt större.
  • I åldersgruppen 75-84 år bedöms cirka 25 procent ha nedsatt rörelseförmåga.

Ur SPF Seniorernas boendepolitiska program

Dölj faktaruta

Så vad föreslås då i programmet?

19 krav riktas till regering och riksdag, bland annat att bostadstillägget för pensionärer (BTP) måste förstärkas.

BTP är av stor betydelse för att hushåll med låga inkomster ska kunna efterfråga lämpliga bostäder att åldras i, konstaterar man i programmet.

Samtidigt har BTP inte följt utvecklingen av boendekostnaderna, höjningar beslutas oregelbundet och privat förmögenhet diskvalificerar från att erhålla BTP.

Programmet listar ytterligare 16 frågor att driva gentemot kommunerna. Bland annat bör kommunerna ställa krav på byggande av trygghetsboende och andra lämpliga boendeformer för seniorer i samband med bygglov och försäljning av mark.

SPF Seniorerna lade fram sitt första bostadspolitiska program till kongressen i Visby 2005.

Allt sedan dess har frågorna om bostäder och boende haft hög prioritet. SPF Seniorerna har löpande tagit fram bostadspolitiska skrifter och krav och satsat på sakkunnig kompetens.

Det uppdaterade program som nu läggs fram på 2021 års kongress ska ses i ljuset av att vi blir allt fler äldre med behov och krav som samhället fortfarande inte svarar upp mot på ett tillfredsställande sätt.

Uppskjutet ett år

Bakom programmet ligger ett långvarigt arbete. Förbundsstyrelsen tillsatte 2018 en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett bostadspolitiskt program. Efter remissförfarande skulle programmet tas upp på kongressen 2020, men på grund av pandemin sköts diskussion och beslut upp till 2021 års fortsättning av kongressen.

Se debatten

Kongressen i Bålsta äger rum på måndag och tisdag 23-24/8 och kan ses direkt på SPF Seniorernas hemsida. Gå in på www.spfseniorerna.se så kan du följa diskussionerna där.

Dölj faktaruta

Det tolvsidiga dokumentet – fyra sidor med krav och åtta sidor bakgrund – kan fungera som ett verktyg för inte minst SPF Seniorernas funktionärer i kommunerna där en viktig del av boendefrågorna beslutas.

Syftet med programmet är att det ska användas av SPF Seniorernas medlemmar och alla organisationsled för att åstadkomma politisk förändring till gagn för äldre, skriver förbundet i programmets bilaga.

En motion till kongressen i Bålsta

SPF Seniorernas Norra Älvsborgsdistrikt lägger fram ett krav på att trygghetsboendena måste bli fler och att äldre i hela landet ska ha tillgång till ett likvärdigt boende.
Förbundsstyrelsen (FS) håller med och anser motionen besvarad med en hänvisning till det boendepolitiska programmet: ”Bostadsfrågan för seniorer lämpar sig utmärkt som ämne för KPR-möte”, skriver FS och fortsätter: ”…SPF Seniorernas boendepolitiska program bör kunna utgöra en inspiration för KPR-diskussioner i boendefrågor.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-08-20
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas