Så ska nya garantipensionen fungera
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto Tomas Södergren
Nyheter | Pensioner

Så ska nya garantipensionen fungera

Garantipensionen ska förstärkas med ett inkomstprövat tillägg. Det framgår av den nya pensionsöverenskommelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-18

För att förbättra läget för de sämst ställda pensionärerna vill Pensionsgruppen reformera det så kallade grundskyddet. Det ska uppnås genom att garantipensionen utvidgas med ett behovsprövat tillägg, ett så kallat tilläggsbelopp. Man vill på så sätt att garantipensionen ska få ”ökad träffsäkerhet”.

– Tillägget ska integreras i garantipensionen och inte utformas som en ny förmån, skriver Pensionsgruppen i sin överenskommelse.

Automatiskt

Behovsprövningen av tilläggsdelen ska ske genom en inkomstprövning. Rätten till tillägget ska prövas automatiskt utan krav på att man lämnar in en särskild ansökan. Tillägget kommer också att omprövas automatiskt om man får förändrade ekonomiska förhållanden.

Besked i februari

Några nivåer uttryckta i krontal får de cirka 700 000 pensionärer som idag helt eller delvis har garantipension vänta på. Förslagen ska konkretiseras i början av februari, lovar Pensionsgruppen.

Annika Strandhäll (S), som också är ordförande i Pensionsgruppen har dock sagt, senast i SVTs Agenda (17/12) att det kan handla om höjningar på mellan 800 och 1 200 kronor. Avsikten är att förändringarna av grundskyddet ska träda i kraft 1 januari 2019.

Den 2 februari är sista arbetsdag för utredningen, och den 8 februari ska den presenteras i sina detaljer, erfar Senioren.

Taket ska höjas

Grundskyddet ska också förstärkas genom att taket för bostadstillägget höjs från dagens nivå.

Även här återstår fortsatta diskussioner innan några beloppsnivåer kan redovisas från politikernas sida.

Förändringar

Behovsprövningen i bostadstillägget ska också bli ”effektivare”, enligt Pensionsgruppens nedtecknade överenskommelse från förra veckan (14/12). Detta kan förverkligas genom att ”i ökad utsträckning värdera alla inkomster lika”, skriver Pensionsgruppen utan att exemplifiera närmare.

Bostadstillägget ska också ”renodlas för att tydligare kopplas till bostadskostnaden”. Vad de olika målformuleringarna kommer att innebära i praktiken återstår alltså att se.

Bättre att arbeta

Pensionsgruppens politiker säger sig vilja att personer med garantipension också ska kunna förbättra sin ekonomi genom ett längre arbetsliv.

– Möjligheterna för personer med garantipension att stärka sin ekonomiska situation genom ett längre arbetsliv ska förbättras, lovar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

De bestämmer

Pensionsgruppen är den blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen och pensionssystemet: S, M, L, C, KD och MP.

Tillsammans har de sex partierna cirka 80 procent av mandaten i riksdagen.

Dölj faktaruta

– Det ska också fortsatt vara ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med att ta del av grundskyddet.

Tydligt krav

I överenskommelsen – som i den här delen alltså inte innehåller några konkreta förslag utan endast målformuleringar – finns en mening som är förpliktigande gentemot kritiker, bland dem SPF Seniorerna, som vill se ett större respektavstånd (se faktaruta) i pensionssystemet:

Respektavstånd

Med respektavstånd menas att det ska visa sig i pensionskuvertet att det har lönat sig att ha arbetat ett helt liv.

I dagens läge skiljer det enligt SPF Seniorerna för lite mellan en genomsnittlig inkomstpension efter exempelvis 40 års arbete jämfört med garantipensionens storlek efter ett liv helt utan lönearbete.

Dölj faktaruta

”Förändringar bör genomsyras av att det ska vara tydligt ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med nivån på grundskyddet.”

Helheten

Det är endast garantipensionen i grundskyddet som omfattas av pensionsöverenskommelsen.

Konkreta förslag är som Senioren rapporterat att åldern för när det går att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år 2023. År 2026 knyts den dessutom till den fortsatta troliga ökningen av medellivslängden. Ett undantag görs för de som uppnått ett 44 år långt arbetsliv.

– Men eftersom det finns tydliga kopplingar behöver en genomlysning av grundskyddet övervägas samlat med beaktande även av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, skriver Pensionsgruppen.

Historisk uppgörelse

Överenskommelsen som presenterades den 14 december är slutet på en lång förhandlingsprocess, men den innebär samtidigt starten på en lång rad fortsatta förhandlingar i uppgörelsens enskilda delar.

Uppgörelsen beskrivs av många bedömare som den viktigaste och mest omfattande sedan pensionssystemet infördes för 20 år sedan.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-12-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas