SPF tar strid för lag om valfrihet
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Svarar

SPF tar strid för lag om valfrihet

SPF säger blankt nej till regeringens förslag att låta landstingens politiker bestämma om vårdval i primärvården ska införas eller inte.

Publicerad 2014-10-28

I ett remissvar till Socialdepartementet, undertecknat av förbundsordförande Christina Rogestam, betonar förbundet att förslaget ”kan få oönskade följder särskilt för äldre patienters möjligheter att få sina individuella vårdbehov tillgodosedda”.

SPF invänder också mot att landets pensionärsorganisationer inte fått vara med på Socialdepartementets lista över remissinstanser.

– Detta är anmärkningsvärt då äldre människor är den grupp tillsammans med personer med kroniska sjukdomar som i störst utsträckning besöker och är i behov av en väl fungerande primärvård där fasta vårdkontakter är av stor vikt, skriver SPF som alltså utnyttjade rätten att skicka in ett svar på eget initiativ.

Genom att landstingen ges möjlighet att bestämma om vårdval inom primärvården ska finnas kvar eller inte, förflyttas makten över vården från den enskilde patienten till politiker och tjänstemän. Detta skulle försvaga patientens ställning, anser SPF.

– Dessutom skulle lagförändringarna kunna medföra att vården blir betydligt mer ojämlik över landet om några landsting avskaffar vårdvalet medan andra behåller och utvecklar det.

30 oktober är sista dag att lämna in remissvar till regeringen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Förslaget

Regeringen vill ta bort den lag som tvingar landstingen att tillämpa lagen om valfrihet i primärvården. I stället ska landstingspolitikerna i det enskilda landstinget själva få avgöra om man vill införa Lov eller inte i det egna landstinget.

Därmed försvinner vårdföretagens fria etableringsrätt. Lagen om vårdval i landstingen har hittills inneburit att företagen själva har kunnat bestämma var de vill öppna en vårdcentral.

Här kan du läsa SPFs kritiska remissyttrande i sin helhet.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas