”Eget arbete vägen till ökat respektavstånd”
Valet 2018 | valet 2018
Foto: Jan Arleij

”Eget arbete vägen till ökat respektavstånd”

Solveig Zander (C) har suttit längst av alla i Pensionsgruppen som nu vill höja garantipensionen. Men hur menar hon att det ska ha lönat sig att ha arbetat ett långt liv? Och vill hennes parti ha lika skatt på lön och pension?

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-20

Den 6 mars lämnades Grundskyddsutredningens förslag på hur situationen ska kunna förbättras för de sämst ställda pensionärernas ekonomi. Utredningen får ros för att man vill förbättra för de sämst ställda, men ris för att förslag saknas för andra pensionärer.

Säkra förtroendet

Hur vill partierna säkra förtroendet för pensionssystemet och tilltron till att de ska ha lönat sig att ha arbetat ett helt liv? Solveig Zander är riksdagsledamot för Centerpartiet sedan 2006. Lika länge har hon varit ledamot i Socialförsäkringsutskottet liksom i Pensionsgruppen som ligger bakom utredningen.

Var sjätte pensionär i Sverige lever under EU:s gräns för risk för relativ fattigdom. Med samma mått riskerar var fjärde person som är över 75 år relativ fattigdom. Särskilt illa ser det ut för kvinnor. Nära var tredje kvinna som fyllt 75 har en inkomst under den relativa fattigdomsgränsen. Är det acceptabelt?
– Nej, det är det definitivt inte, och därför vill såväl Pensionsgruppen som Centerpartiet också höja grundpensionen, alltså garantipensionen och bostadstillägget. Det är viktigt också ur jämställdhetssynpunkt eftersom de flesta med låg pension är ensamstående kvinnor.

Det är viktigt också ur jämställdhetssynpunkt eftersom de flesta med låg pension är ensamstående kvinnor.

Från och med 1 januari 2018 är maximalt bostadstillägg 5 560 kronor per månad. Utredningen föreslår att det höjs till 7 000 kronor, något som i så fall tycks bli verklighet först 2020. Hur vill Centerpartiet göra fram till dess?
– Vi har i årets budget valt att stärka pensionen för de med lägsta pensionen genom skattesänkning och höjd garantipension.

Det finns kritik mot den förmögenhetsberäkning som innebär att den som har ett fritidshus eller 100 000 kronor i sparkapital kan gå miste om bostadstillägg. Är du redo att göra något åt de här reglerna?
– Vi kan i det slutliga förslaget till höjning av grundersättning också beakta sommarstugeinnehav, efter att remissinstanserna lämnat sina synpunkter. Det viktigaste i dagsläget är att höja grundersättningen för dem med de lägsta pensionerna.

Kan remissinstanser, exempelvis SPF Seniorerna, få er att ändra det här?
– Ja, det är inte omöjligt. Vi kommer att lyssna.

Är ni beredda att lyssna också vad gäller att man inte kan ha mer än 100 000 kronor sparat och samtidigt få bostadstillägg?
– Men det är ändå en ansenlig summa om man har oförutsedda utgifter. Frågan är alltid var man ska dra den här gränsen. I dagsläget är jag inte beredd att ändra på den.

5 frågor om pensionerna till politikerna

1. Vad tänker ni göra för att komma åt fattigdomen? 2. Vill ditt parti ta bort den högre skatten på pension? 3. Tänker ni höja taket i bostadstillägget (BTP)? 4. Är det rimligt att man missar BTP om man har ett fritidshus? 5. Ska det löna sig att ha arbetat?

Socialdemokraterna

Fredrik Lundh Sammeli,
ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott och ledamot i pensionsgruppen.

1. Vi har gjort mycket. 2018 sänktes inkomstskatten för personer över 65 år med upp till 5 000 kronor per år samtidigt som vi höjde bostadstillägget. Vi har även höjt tandvårdsbidraget och infört avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år. Vi är fast beslutna att förbättra grundskyddet.
2. Ja. Senast 2020 ska den orättvisa pensionärsskatten vara avskaffad. Det är ett tydligt löfte.
3. Vi behöver absolut göra mer för de pensionärer som har det tuffast, exakt hur kommer Pensionsgruppens förslag att visa.
4. Vi behöver göra mer.
5. Grundskyddsutredningen ska föreslå att på bästa möjliga sätt göra en förbättring för de som har det tufft, men att samtidigt se till att det lönar sig att ha arbetat.

Vänsterpartiet

Ali Esbati,
ekonomisk-politisk talesperson.

1. Garantipensionen måste ge trygghet för de fattigaste pensionärerna. Den ska följa löneutvecklingen i stället för konsumentprisindex.
2. Ja. Högre skatt på pensioner ska vara helt borta år 2020.
3. Ja, taket för BTP måste följa utvecklingen av hyror. Men bostadstillägget ska inte gå till överhyror som måste stoppas.
4. Redan nu kan man få BTP även om man har exempelvis ett fritidshus, det är bara det att BTP minskas något. Gränsen för besparingar är idag 100 000 kronor för när BTP börjar minska. Denna gräns kan behöva justeras.
5. Även efter ett långt yrkesliv kan det för en hel del bli omöjligt att nå över garantipensionen. Det bör finnas ett respektavstånd, men det avståndet ska skapas genom att den allmänna pensionen höjs. Pensionssystemet bör vara uppbyggt så att det går att leva på sin pension.

Miljöpartiet

Janine Alm Ericson och Rickard Persson
ekonomisk-politisk talesperson respektive ledamot i pensionsgruppen.
1. Sedan 2014 har vi i regeringen sänkt skatten för pensionärer i två steg med fokus på de med lägst pension och även höjt bostadstillägget i två steg. Detta är verkliga reformer som genomförts och inte förhoppningar om möjliga reformer.
2. Ja. Skatteskillnaden ska bort 2020.
3. Vi vill förbättra situationen för dem som har det tuffast och öka jämställdheten. Grundskyddet där bland annat bostadstillägget ingår måste förbättras.
4. Vi har idag inte ett sådant förslag. Vi har hittills prioriterat andra reformer med fokus på de pensionärer som har det tuffast och att öka den ekonomiska jämställdheten.
5. Vi har inte tagit ställning. Men det är viktigt att det märks på pensionen att den blir bättre för den som arbetat. Samtidigt är det bekymmersamt att så många lever så fattigt. Politiken måste hitta lösningar på båda dessa delar

Liberalerna

Mats Persson,
ekonomisk-politisk talesperson och ledamot i pensionsgruppen.
1. Det är för många som inte har råd med besök hos tandläkaren och andra viktiga utgifter. Därför vill vi höja bostadtillägget och garantipensionerna.
2. Ja, vi vill stegvis minska skillnaden. Vi kan inte säga exakt år. Det här har hög prioritet, men måste vägas mot budgetutrymmet och mot andra viktiga reformer som att till exempel höja bostadstilllägget eller förbättra tandvårdsstödet.
3. Ja. Det är ett mycket bra sätt att snabbt förstärka ekonomin för dem med låga pensioner.
4. Vi är öppna för att göra om beräkningarna.
5. Med en politik för att människor ska komma i arbete, som underlättar och gynnar både att man börjar sitt arbetsliv tidigt och att man inte tvingas lämna det i förtid, kan pensionerna öka. För att uppmuntra fler att jobba längre vill vi sänka skatten för den som arbetar efter 63 års ålder.

Moderaterna

Elisabeth Svantesson,
ekonomisk-politisk talesperson, partiets 2:a vice ordförande.
1. Pensionärer som har jobbat ett helt liv ska inte vara fattiga. Det måste dock vara skillnad i pension mellan dem som har arbetat ett helt liv och de som inte har gjort det. Vi vill sänka skatten på pensionen men också förstärka grundskyddet för de sämst ställda pensionärerna.
2. Vi kommer att sänka skatten på pensioner både 2019 och 2020, lika mycket som regeringen nu utlovar.
3. Vi utesluter inte att förbättrade villkor för BTP kan vara en del i ett paket för att stärka pensionärernas ekonomi.
4. Vi vill invänta Grundskyddsutredningens beslut innan vi tar ställning.
5. Pensionsgruppen är överens om att respektavståndet ska upprätthållas även med Grundskyddsutredningens förslag. För oss är det viktigt att Grundskyddsutredningens förslag inte ska minska respektavståndet.

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt,
ekonomi-politisk talesperson.
1. Samtliga pensionärer ska garanteras en nivå som motsvarar 60 procent av medianlönen. Den viktigaste åtgärden är en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor i månaden.
2. Ja, vi har under flera år budgeterat för att pensionärsskatten ska avskaffas helt.
3. Ja, vi vill höja BTP till 6 000 kronor per månad för pensionärer. I dagens bostadsmarknad ser vi hur hyrorna alltjämt ökar, framförallt i större städer. Vi ökar därför bostadstillägget i syfte att ge äldre möjligheten att bo kvar i sina hem.
4. Vi har inga förslag på att göra något där i nuläget.
5. Vårt mål är att Sverige inte ska ha några fattigpensionärer. Detta medför att respektavståndet kan minska på kort sikt. Däremot föreslår vi sänkt skatt på populära sparformer som Investeringssparkontot (ISK). Detta i syfte att arbete och sparande ska löna sig.

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed,
ekonomisk-politisk talesperson.

1. Vi vill ta bort den så kallade pensionärsskatten redan i år och höja bostadstillägget – det maximala beloppet höjer vi till 7 965 kronor för ensamstående samt till 4 032 kronor för sammanboende.
2. Ja, klyftan ska bort omgående.
3. Ja, vi föreslår att hyrestaket höjs till 7 500 kronor och att tilläggsbeloppet för BTP höjs med 500 kronor per månad för ensam-stående respektive 300 kronor per person och månad för sammanboende.
4. Det är rimligt att se över hur fritidshus räknas med i förmögenhetsberäkningen. Förmögenheten på banken borde dock fortsatt räknas med, för att BTP-systemet ska nå dem som mest behöver det.
5. Det ska alltid löna sig att ha arbetat. Men det är också viktigt att förbättra situationen för de många pensionärer som har små ekonomiska marginaler.

Enkät: Jan Arleij

Dölj faktaruta

Man ska alltid tjäna på att ha arbetat

Grundskyddsutredningen föreslår en förbättring av garantipension och bostadstillägg. Men effekten kan bli att det så kallade respektavståndet utraderas, så att det ekonomiska utfallet för en pensionär med inkomstpension efter kanske 40 års lönearbete blir praktiskt taget lika som för den som inte har jobbat alls och som får garantipension och bostadstillägg. Är det acceptabelt?
– Nej, det är det inte. I riktlinjerna för grundskyddsutredningen framgår också tydligt att vi i pensionsgruppen vill se ett tydligt respektavstånd mellan de med lägsta pensionen och dem som har en intjänad pension. Man ska alltid tjäna på att ha arbetat och även att fortsätta arbeta efter pensioneringen.

Men icke desto mindre – höjd garantipension och höjt bostadstillägg minskar avståndet till den med enbart inkomst- eller tilläggspension som inte får garantipension eller bostadstillägg, eller hur?
– Meningen är att även de som är pensionärer idag kommer att få ta del av den här förändringen och kommer att få tillskott. Även de som är äldre idag kommer att få lika mycket tillskott som de som är yngre.

Så den pensionär som är 75 år och som har en låg inkomst- och tilläggspension blir inte passerad av den som med grundskyddsutredningens förslag får full garantipension och maximalt bostadstillägg?
– Nej.

Många anser ändå att respektavståndet är omoraliskt litet. Vill ni göra något för att öka det?
– Ja, det vill vi gärna se. Idag har vi en ordning som innebär att om du går i pension vid 61 men vill jobba igen en del efter 65 år så tjänar du inte ett öre på det. Du har inga möjligheter att senare ångra dig om du har börjat ta ut din pension. Men med det nya förslaget kommer man att få tillgodoräkna sig pensionsrätter för att därmed kunna höja din pension.

Om du går i pension vid 61 men vill jobba igen en del efter 65 år så tjänar du inte ett öre på det.

Ska löna sig

Det är alltså med eget arbete som respektavståndet ska fredas och helst utökas, enligt Pensionsgruppen och Solveig Zander.
– Det kan ju vara så att du tar ut din pension tidigare för att du vill vara hemma med din man som har gått i pension, och så avlider mannen och så småningom kan du tänka dig att börja jobba lite grann igen. Ja, då har du ingenting för det som det är idag. Men det kommer man att få med det nya förslaget.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Med vilken åtgärd vill man då sätta in för att öka respektavståndet? Här kommer partipolitiken in.
Centerpartiet uppmuntrar till arbete genom dubbla jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter efter fyllda 64 år. Eget arbete är vägen till ökat respektavstånd.

När vi nu är inne på partipolitik, vill ditt parti helt ta bort den högre skatten på pension?
– Ja, vi vill sänka skatten för pensionärer, och det har vi har också med det i årets budgetförslag.

Kan ni ange ett senaste datum för en sådan reform?
– När det ska vara lika kan vi i dagsläget inte säga. Centerpartiet vill sänka skatten för alla, även de med arbetsinkomst.
Men man kan inte både utjämna skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare och samtidigt införa nya skattesänkningar för löntagare, eller hur?
– Nej, man får göra det här stegvis. I vår budget för 2018 har vi sänkt skatten mer för pensionärer än för de som jobbar. Det är så man får gå fram.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas