Hur ska vården klara sitt uppdrag?
Foto: Getty Images
Nyheter | Vård & omsorg | Valet 2022

Hur ska vården klara sitt uppdrag?

Sjukvården i Sverige fungerar inte som den borde och många sköra äldre flyttas runt i vårdkarusellen när regioner och kommuner inte klarar av att hålla samman vården. Inför valet har Senioren ställt fyra frågor om sjukvården till riksdagspartierna om vad de vill göra för att vården ska klara sitt uppdrag. SPF Seniorernas expert Kent Löfgren analyserar deras svar.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-21

Decennier av kritik har inte hjälpt. Regioner och kommuner klarar inte ut att hålla samman vården för sina sköra multisjuka äldre medborgare på ett acceptabelt sätt.
Olika regeringar har försökt med avtal och överenskommelser med regionernas och kommunernas intresseorganisation SKR. Men kritiken från inte minst profession, forskare, fackförbund och seniororganisationer kvarstår.
Den kokar ner till att sköra äldre med många sjukdomar flyttas runt i vårdkarusellen likt en Svarte Petter. Det saknas rätt resurser på rätt plats. Vårdens vardag innebär de facto att hälso- och sjukvårdslagen inte följs – regionerna ger helt enkelt inte vård efter behov menar kritikerna.
Vi står vid ett vägskäl där vi måste bestämma oss. Ska vi värna om vård efter behov eller ska omedelbar tillgänglighet för lättare åkommor tillåtas äta upp alltmer av resurserna? frågar sig läkarna bakom Stockholms sjukvårdsupprop.
Det är regering och riksdag som är ytterst ansvariga när regionerna inte klarar av sitt uppdrag.

Senioren har ställt fyra nyckelfrågor om sjukvården till partiföreträdarna. SPF Seniorernas expert Kent Löfgren gör en kritisk analys av deras svar.

Ja eller nej? Tänker ert parti under kommande mandatperiod verka för att riksdagen fattar beslut om att…

GERIATRIKERNA
1 …sjukvården ska få fler geriatriker? Hur ska det gå till?

VÅRDPLATSERNA
2 …åtgärda vårdplatsbristen på sjukhusen? Hur – vilken blir er enskilt viktigaste åtgärd?

ALLMÄNLÄKARNA
3 …få fram fler allmänläkare till vårdcentralerna? Vad kan ni lova att göra?

REGIONERNA
4 A. Bör regionerna läggas ner, slås ihop till ett fåtal större regioner eller kvarstå som de gör idag? B. Klarar regionerna sitt vårduppdrag?

Så svarar partierna

Centerpartiet Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Satsningarna på fler läkare ska riktas mot konkreta behov. Vi har för få allmänläkare och geriatriker, inte minst på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Läkarutbildningen behöver delvis regionaliseras och fler rekryteras från områden med störst behov.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. Vi vill införa en platsmiljard till de sjukhus som klarar målet med 90 procent beläggning. Då skapas en morot för sjukhusen att hitta lokala lösningar. Det kan handla om att anställa mer personal och förbättra medarbetarnas villkor, men även förstärka hemsjukvården och läkartillgången i den kommunala äldreomsorgen. IVO får i uppdrag att stödja regionerna i arbetet.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Läkarutbildningen behöver riktas mot konkreta behov – och allmänläkare är det brist på i stort sett över hela landet. Alla sju universitet som bedriver läkarutbildning behöver anpassa sina utbildningar efter de lokala behoven.
REGIONERNA
4 A. Kvarstå. B. Ja. Vården blir inte bättre för att den styrs från Stockholm. Däremot finns det flera områden där det behövs mer nationell styrning.

Kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson och ordförande i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Kunskapen i geriatrik måste öka och spridas. Forskning inom området kommer stärka äldres hälsa. Vi föreslår pengar till fler utbildningsplatser för vården och på forskning i geriatrik i vårt budgetalternativ för 2022.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. KD har varit drivande i att riksdagen nyligen beslutade att antalet vårdplatser ska öka. Vi har medverkat till att det anslås 425 miljoner kronor 2022, 1 miljard 2023 och 1,5 miljarder 2024 för att möjliggöra detta.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Sverige har en underdimensionerad primärvård. Vi behöver fler medarbetare och att varje distriktsläkare har ett rimligt antal patienter. Med en rimlig arbetssituation kommer fler stanna kvar i yrket.
REGIONERNA
4 A. Läggas ner. B. Nej. Regionerna bidrar till en ineffektiv och ojämlik vård. Idag har 160 000 människor väntat olagligt länge på vård. Avskaffa regionerna och förstatliga vården.

Liberalerna Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Fler läkare bör specialisera sig i geriatrik. Det kräver en omfördelning av pengar till vård och kunniga anställda, i stället för toppadministration. Statsbidrag ska vara långsiktiga och nå fram till vården. Geriatriker ska även anställas som medicinskt ledningsansvariga läkare i kommuner.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. Det behöver upprättas en nationell plan. Vårdplatser kräver kunniga yrkespersoner med bra arbetsvillkor. Vård är trygghet och även krisberedskap. Därför föreslår vi statsbidrag till fler vårdplatser under lång tid framåt.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Sverige behöver fler AT/BAS-platser och mer specialisering. Fler läkare ska vilja jobba heltid och använda tid till vård och fortbildning, inte byråkrati. En husläkarreform ger Sverige mer vård. Läkare som vill ska kunna driva småskalig vård nära patienterna.
REGIONERNA
4 A. Kvarstå. B. Ja. Den statliga styrningen bör öka. Staten bör finansiera nydanande behandlingar och måste även ta strategiskt delansvar för kompetensförsörjning och rätt till fortbildning.

Moderaterna Camilla Waltersson Grönvall, vårdpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Sverige måste prioritera att få till en mer sammanhållen och samordnad vård av de mest sjuka och sköra äldre med mer av kontinuitet i vårdkontakterna och fler utbildade geriatriker. Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom geriatrik och vi måste öka antalet som utbildar sig till geriatriker.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. Vi vill att det tas fram en övergripande målsättning för fler vårdplatser och en nationell plan för hur bristen på vårdplatser ska åtgärdas. Vi har i statsbudgeten anslagit 425 miljoner kronor mer innevarande år för att öka antalet vårdplatser och är beredda att skjuta till ytterligare resurser.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Det behöver tas fram en primärvårdsreform som gör det mer attraktivt att arbeta inom vården, t.ex. för de som vill starta egen primärvårdsverksamhet. Fler ska utbildas till allmänläkare vilket kräver fler utbildningsplatser.
REGIONERNA
4 A. Kvarstå. B. Nej. Regering och riksdag ska ta ett betydligt ökat nationellt ansvar och ledarskap över hälso- och sjukvården. Men vi har inget förslag om att förstatliga vården.

Miljöpartiet Margareta Fransson, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Vi behöver höja statusen för inriktningen, samt öka kunskapsnivån inom geriatrik och gerontologi för alla professioner i vården. Fortsätta driva på primärvårdsreformen, göra det mer attraktivt att arbeta där, med teamarbete och möjlighet att arbeta nära patienter.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja, de fysiska platserna finns egentligen, men det behövs kraftfulla satsningar för att få mer personal som kan bemanna dessa, framför allt sjuksköterskor. Förbättrad arbetsmiljö är ett måste. Det behövs generellt och långsiktigt ökade resurser till hälso- och sjukvården.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Primärvårdsreformen måste bli verklighet som tänkt. Till det förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö generellt. Teamarbete, och en målsättning att det ska bli fler allmänläkare i primärvården, i synnerhet i glesbygd.
REGIONERNA
4 A. Slå ihop. B. Nja. Det beror på vad man fokuserar. När det gäller tillgänglighet och arbetsmiljö finns mycket att göra. Regionerna behöver öka i storlek och muskler.

Socialdemokraterna Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Sedan tidigare har ett nationellt vårdkompetensråd fått i uppdrag att föreslå insatser som kan stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen av viktiga specialistläkar- och specialistsköterskekompetenser. Det handlar bland annat om att utöka specialistutbildningarna.
VÅRDPLATSERNA
2 Sjukvården behöver en större kostym. Vi behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. För att klara det behövs också mer utbildad personal. I januari presenterade regeringen satsningar på ytterligare 11 miljarder som ska riktas för att öka tillgängligheten.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Vi har ökat antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, moderniserat läkarutbildningen och inrättat Sveriges första nationella vårdkompetensråd. Det är också viktigt att rätten till fast läkare tydliggörs. Vi behöver en mer sammanhållen digifysisk primärvård.
REGIONERNA
4 A. Slå ihop. B. Ja. Utöver färre regioner behövs en ökad styrning på nationell nivå, bättre samarbete mellan regioner och bättre arbetsförhållanden för sjukvårdens medarbetare.

Sverigedemokraterna Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. I läkarutbildningen bör geriatrik ges större utrymme i form av utbildning och praktik inom äldreomsorgen och geriatriska kliniker.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. Vårdplatsbristen är starkt sammankopplad med brist på personal med rätt kompetens. Vi har föreslagit en mängd satsningar för att öka attraktionskraften hos vårdyrket, men också för att locka tillbaka de som valt att sluta. En del i detta är att kraftigt förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkoren och arbetstiderna.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Vi vill se en ökad statlig styrning, inte minst av utbildningsplatser som idag styrs regionalt. Staten behöver kliva fram och ta ett ökat ansvar för kompetensförsörjningen. Vi ser också fördelar med en fast läkarkontakt som kan verka över flera kommuner, vilket skulle skapa kontinuitet i vården.
REGIONERNA
4 A. Kvarstå. B. Nej. Staten behöver ha ett större samordnande ansvar. Vi vill utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela, eller delar av sjukvården, från regionerna till staten.

Vänsterpartiet Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet
GERIATRIKERNA
1 Ja. Kunskap och vårdinsatser behöver kraftigt förstärkas inom det geriatriska området och inom de delar av primärvården som har ansvar för äldre personer inom kommunal omsorg. Den geriatriska kompetensen inom primärvården och i den allmänmedicinska specialistkompetensen behöver öka.
VÅRDPLATSERNA
2 Ja. Redan före pandemin stod över 100 000 personer i kö inom specialistvården. Det behövs en nationell, långsiktig plan för utbildningsbehoven av vårdens olika yrken. Vi behöver satsa på personalens arbetsmiljö, till exempel genom förkortad arbetstid med bibehållen lön för de som jobbar på schema.
ALLMÄNLÄKARNA
3 Ja. Det behöver finnas en långsiktig kompetensutvecklingsplan på nationell nivå för att eliminera brist på läkare inom vissa områden, exempelvis allmänläkare. Det behöver även finnas en nationell struktur rörande vilket vårdutbud en vårdcentral ska tillhandahålla.
REGIONERNA
4 A. Slå ihop. B. Ja. Vi var för förslaget om sex regioner. Detta röstades ned av riksdagen. Det behövs nationella riktlinjer som säkerställer en jämlik vård i hela landet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas