Nyheter | Äldreministern

Ministern: Jag förutsätter att reglerna efterlevs

Äldreminister Åsa Regnér (S) är säker på att den nya förordningen stärker äldres trygghet dygnet runt. Det säger hon i en intervju med senioren.se efter dagens historiska regeringsbeslut.

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-11

Sedan SVTs Uppdrag Granskning 2010 avslöjade vanvård och misär på ett särskilt boende i Piteå har frågan om vad som är tillräcklig bemanning pågått på olika nivåer.

Efter riksdagsbeslut tog Socialstyrelsen fram bindande regler i form av föreskrifter som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) vägrade att godta.

Nu är den långa konflikten avgjord, tror Åsa Regnér.

Vad betyder dagens beslut för de äldre i våra särskilda boenden?
– Det är viktigt för regeringen att skapa ökad tydlighet för kommunerna, de äldre och deras närstående om vad som faktiskt gäller. Det ger kommunerna möjlighet till lokal utformning och det stärker de äldres trygghet dygnet runt.

Är konflikten mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om bemanningsföreskrifterna i särskilt boende löst nu?
– Ja, det är den.

Vem vann?
– På det sätt frågan nu har lösts så är Socialstyrelsens arbete och SKLs synpunkter beaktade i hög grad.

Hur säker känner du dig på att kommunerna verkligen kommer att leva upp till förordningen?
– Jag förutsätter att de regler som staten beslutar om efterlevs. Det här kommer Inspektionen för vård och omsorg IVO att bevaka i sin tillsyn.

Hur kommer du att följa upp att reglerna verkligen följs?
– IVO rapporterar årligen om de iakttagelser de gör i sin tillsynsverksamhet. Vi får också återrapporteringar genom återkommande dialoger med myndigheten.

Kan du göra en bedömning av vad den nya förordningen kommer att kosta ute i kommunerna i form av personalförstärkning?
– Förordningen inför inte något nytt krav på kommunerna utan förtydligar endast det som i dag avses i socialtjänstlagen. Hur stora brister som i dag finns på det stora antalet särskilda boenden är svårt att säga. Det är också svårt att bedöma om förstärkningar där sådana behövs kommer att ske genom omprioriteringar inom just ett särskilt boende, inom äldreomsorgen eller inom hela kommunens verksamhet. I det här sammanhanget kan regeringens satsning på två miljarder kronor per år på stärkt bemanning i äldreomsorgen underlätta kommunernas planering.

Har dagens beslut passerat finansdepartementet för en kostnadsbedömning?
– Regeringens beslut förutsätter alltid enighet. Svaret är därför ja.

Många skulle tolka förordningens formulering ”utan dröjsmål” som att om exempelvis en boende med en demenssjukdom faller på väg till toaletten på natten och blir liggande på golvet så ska hon få omedelbar hjälp. Vad lägger du själv i orden ”utan dröjsmål”?
– En viktig utgångspunkt är att personen i exemplet måste ha ett larm som utlöses automatiskt vid fall. Sedan måste det finnas tillgång till personal som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Står man intill den som faller så hjälper man så klart omedelbart till. Det som styr vilken beredskap man på varje särskilt boende behöver ha är hur den enskildes aktuella behov ser ut.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Den nya bestämmelsen

Så här formuleras ändringen i Socialtjänstförordningen, som regeringen beslutade om idag:

”I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-02-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas