SPF-landet byggs om med nya stadgar
Nu föreslås ändringar av stadgarna
Nyheter | SPF

SPF-landet byggs om med nya stadgar

SPF rustar för framtiden. Målen är högt satta: en halv miljon medlemmar och en tydlig ledarroll i samhällsdebatten. För att det ska gå vägen behövs nya stadgar.

Publicerad 2013-10-21

Den 10 oktober, under höstens stora distriktsordförandekonferens på Runö folkhögskola norr om Stockholm, presenterades förslaget till nya stadgar för SPF.

När kongressen möts i Jönköping den 11-13 juni – om mindre än åtta månader – ska de avgörande besluten fattas.

Ombuden ska då ta några mycket viktiga avgöranden. De nya stadgarna innehåller nämligen en rad större förändringar.

– SPF har länge tänkt på framtiden men faktiskt inte tagit steget in i den. Det tror vi att de nya stadgarna nu äntligen ska hjälpa oss med, sa stadgegruppens ordförande Inga Davidsson-Friberg.

– Det ligger i tiden att effektivisera sin organisation administrativt och ekonomiskt, framhöll Inga Davidsson-Friberg och exemplifierade med att ”vi behöver få en likvärdig service till medlemmarna i hela landet, från Ystad till Haparanda”.

Förbundsordförande Karl Erik Olsson betonade vikten av att SPF hänger med när tiderna förändras. Han exemplifierade med att bilden av vad en senior egentligen är blir alltmer mångfacetterad.

– Vi som sitter här är seniorer, och gruppen av seniorer växer. Men kanske är det många yngre som i någon mening också är seniorer genom att de är seniora i sin verksamhet och i sin erfarenhet.

– Kanske ska vi öppna förbundet, så att vi på allvar kan börja prata också med dem som är födda på 50-talet och senare än så, sa Karl Erik Olsson.

Stadgegruppen föreslår att de nya stadgarna börjar gälla från och med 1 januari 2015.

 

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Läs mer om förslaget till nya stadgar i nästa nummer av Veteranen.

Uppdatering: Efter att förslaget om regionavdelning mött visst motstånd har ett nytt förslag där avsnittet om regionavdelning inte längre finns med har gått ut till föreningar och distrikt för remiss. Det är detta nya förslag som styrelsen nu ställer sig bakom. Man har dock valt att även skicka med stadgegruppens ursprungliga förslag, som du kan läsa om ovan. Detta för att föreningarna själva ska få bilda sig en uppfattning om förslaget om regionindelning.

Det händer nu

De nya stadgarna är i nuläget formellt sett endast ett förslag. De sänds i slutet av november ut till föreningar och distrikt på remiss fram till 28 februari.

För att intentionerna med de nya stadgarna ska bli tydliga för alla genomförs en informationsturné. Under perioden 21 oktober till 8 november reser förbundsordförande Karl Erik Olsson, och stadgegruppens ledamot Kjell Skålberg från förbundsstyrelsen och Stickan Carlsson, generalsekreterare, till sex platser i landet för att möta ledande SPFare.

Under mars bearbetas de inkomna svaren av förbundsstyrelsen som senast i maj ska ha formulerat en slutlig version.

I april kommer förslaget att presenteras på vårens distriktsordförandekonferens.

I maj skickas förslaget ut tillsammans med övriga kongresshandlingar.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas