SPF Seniorerna: Så kan äldre få bättre bostäder
Nyheter | SPF Seniorerna
Foto: Colourbox

SPF Seniorerna: Så kan äldre få bättre bostäder

Nu är det upp till regeringen att leverera skarpa beslut som kan lösa det pressade bostadsläget för landets seniorer. SPF Seniorerna har i dagarna lämnat in sina idéer till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-01

Idag tisdag 1 mars går remisstiden ut för att säga vad man tycker om regeringsutredaren Ewa Samuelssons betänkande ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.”

SPF Seniorerna har skrivit ett åttasidigt dokument som i stora delar ställer sig bakom betänkandets förslag.

Det finns åtskilliga mänskliga och sociala skäl, liksom också ekonomiska, för samhället att underlätta för flytt eller möjliggöra kvarboende i den bostad man bor i, skriver SPF Seniorerna i remissvaret.

Stöd installation av hissar

Bland annat föreslår utredningen att ett statligt stöd till befintliga flerbostadshus för installation av hiss införs liksom ett återinfört investeringsstöd till trygghetsbostäder.

– Vi lämnar därför vårt fulla stöd till utredningens förslag att underlätta tillkomsten av fler bostäder för äldre, skriver SPF Seniorerna i yttrandet som är undertecknat av förbundsordförande Christina Rogestam.

Startbidrag till byggemenskap

I yttrandet trycker SPF Seniorerna också på att det bör inrättas stimulansbidrag till så kallade byggemenskaper.

– Det har blivit allt vanligare att seniorer, vänner och vänners vänner på en ort går ihop och planerar för ett framtida bekvämt boende för andra halvan av livet. Dessa bildar därigenom medvetet eller omedvetet en byggemenskap som den definieras i utredningen.

Men tyvärr stannar det oftast bara vid drömmar, konstaterar SPF Seniorerna i yttrandet. För att gå från ord till handling krävs ekonomiska medel för att utforma projektet och ta fram handlingar som är gångbara i den kommunala tillståndshanteringen.

– Ett startbidrag för byggemenskaper på de villkor som utredningen föreslår bedömer vi som ytterst välkommet och välfunnet, skriver SPF Seniorerna som också vill se att regeringen överväger speciella handläggningsrutiner i en kommun när icke-vinstdrivande byggemenskaper uppträder som byggherrar och mottagare av markanvisningar.

Viktigt höja bostadstillägget

Att undanröja enkelt avhjälpta hinder är i dag något som fastighetsägare och näringsidkare är skyldiga att göra inom vissa begränsade områden. Utredningen föreslår att den skyldigheten utökas till fler områden, något som SPF Seniorerna också stöder men dessutom vill utvidga till att gälla ”allmän platsmark”.

Ewa Samuelssons förslag att höja boendeutgiftstaket i bostadstillägget till 7 300 kronor får också stöd av SPF Seniorerna, som även vill se att taket för boendeutgifter fortsätter att höjas gradvis framöver. Här behövs en bred parlamentarisk överenskommelse som regeringen bör ta initiativ till.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

16 förslag i Ewa Samuelssons utredning

Ewa Samuelssons slutbetänkande ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” vill se åtgärder på fyra områden:

– Förbättring av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
– Fler nya bostäder som passar för äldre
– Underlätta för seniorer att flytta – och bo kvar
– Fortsatt forskning och utvärdering

Inom de fyra områdena lägger utredningen 16 olika förslag:
• Fortsatt stöd till inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
• Stöd till installation av hiss – 50 procent upp till maximalt 650 000 kronor
• Inför skyldighet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus till flerbostadshus
• Inför ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus
• Inför investeringsstöd till trygghetsbostäder
• Ge startbidrag till byggemenskaper
• Inför en statlig garanti för upplåtelseinsatserna i kooperativ hyresrätt
• Gör en strategisk planering av bostadsförsörjningen för äldre
• Säkra socialtjänstens medverkan i planeringen genom tillägg i lagen
• Höj taket för bostadsutgiften i bostadstillägget
• Gör det lättare att hitta information om den lokala bostadsmarknaden genom tillägg i lagen
• Inför RUT-avdrag för hjälp i samband med flytt
• Bevilja vissa hemtjänstinsatser utan biståndsprövning
• Stöd forskning om utformning av bostäder och boendemiljöer ur ett tillgänglighetsperspektiv
• Utvärdera trygghetsbostäder som boendeform
• Skapa smidigare lösningar för sophantering

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-01
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas