Nyheter

Socialstyrelsen: Nya regler om bemanning ska gälla alla äldreboenden

Kommunerna måste förstärka bemanningen på landets alla särskilda boenden. Socialstyrelsen har beslutat att de regler som gäller för demenssjuka från 1 januari 2014 också ska gälla för alla äldre i boendena.

Publicerad 2012-11-13

I somras kom beskedet från Socialstyrelsen: Från nästa årsskifte måste kommunerna bemanna tillräckligt så att lagens krav på god vård och omsorg om de demenssjuka i landets särskilda boenden tillgodoses.
– Föreskrifterna slår fast att det är de äldres individuella behov som ska styra bemanningen. Idag är det på de allra flesta ställen bemanningen som styr vilka behov som tillgodoses, sa Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Förhandsbesked
Som veteranen.se tidigare berättat har Socialstyrelsen under hösten arbetat med att analysera om dessa beslutade regler för de demenssjuka också kan omfatta samtliga boende. I en intervju i augusti sa Lars-Erik Holm så här:
– Vi tror att det här ska gå att göra som föreskrifter också och att även dessa nya regler ska börja gälla 1 januari 2014, sa Lars-Erik Holm.

Samma sorts regler
Just så blir det också, om Socialstyrelsen får bestämma.
Avsikten är att de nya föreskrifterna ska ha samma konstruktion som föreskrifterna om bemanning på särskilda boenden där personer med demens bor, fastslår myndigheten i ett pressmeddelande.
– Föreskrifterna ska tydliggöra kommunernas och verksamheternas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. De ska också ställa krav på att socialnämnderna utreder och dokumenterar vilka hemtjänstinsatser varje boende behöver, och följer upp beslutet, understryker Bitte Fritzon, jurist på Socialstyrelsen.

Kända brister
Det är genom tidigare tillsynen som Socialstyrelsen vet att det finns brister i bemanningen på särskilda boenden inte bara för demenssjuka utan även för andra äldre personer.
– Problemen beror ofta på att det brister i kopplingen mellan den enskildes bedömda individuella behov och dimensioneringen av det särskilda boendets bemanning, säger Bitte Fritzson.

Följer SPFs råd
De nya reglerna, som är ett svar på ett regeringsuppdrag som gavs till myndigheten efter krav från riksdagen, bör träda i kraft samtidigt med föreskrifterna för de demenssjuka, alltså 1 januari 2014.
Detta följer exakt vad SPF har krävt i sitt remissyttrande på föreskrifterna för de demenssjuka.
– I alla särskilda boenden finns det både demenssjuka och icke demenssjuka som om förslaget genomförs nu kommer att bli olika behandlade då det kommer att finnas en detaljerad genomförandeplan för demenssjuka men ej för icke demenssjuka. Förslaget bör således ej genomföras i två etapper utan föreskrifterna och råden bör gälla alla boenden från första dagen, skrev SPFs sakkunnige Gösta Bucht i det remissvar som blev förbundsstyrelsens ställningstagande.
Bitte Fritzson:
– Den nya föreskriften bör träda i kraft samtidigt som reglerna för särskilda boenden för personer med demens, för att underlätta kommunernas tillämpning, säger Bitte Fritzson.

Vem ska betala?
Intressant blir att se hur de personalförstärkningar som de nya reglerna kräver ska betalas. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare gjort bedömningen att bara förbättringarna för de demenssjuka kan komma att kosta tio miljarder.
I landets särskilda boenden bor idag cirka 90 000 personer. Två tredjedelar, omkring 56 000 personer, lider av demenssjukdom.
Regeringen har inte gett besked om finansiering, och inte heller SKL har redovisat hur kvalitetshöjningen ska betalas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De nya reglerna

Detta måste gälla för demenssjuka senast 1 januari 2014. Samma regler ska omfatta alla som bor i särskilt boende:

• den boende ska ha ett skriftligt beslut på de insatser som ska göras.
• en plan måste finnas för hur insatserna ska förverkligas. Utifrån dessa planer måste utföraren, kommunal eller privat, anpassa sin personalstyrka. Därefter ska kommunerna göra en utvärdering som fastställer om beslutet har genomförts.
• reglerna kallas föreskrifter och är juridiska skall-krav. De har status som lag, och måste följas. Annars kan Socialstyrelsen ge kommunerna böter.
• reglerna pekar tydligt ut att det är socialnämnden som ansvarar för att de som har beviljats plats i särskilt boende också får den hjälp som de behöver. Nämnden kan aldrig säga att den har avtalat bort ansvaret.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas