Politiker – vad gör ni åt utanförskapet?
Foto: Getty Images
Nyheter | Valet 2022

Politiker – vad gör ni åt utanförskapet?

Vad vill riksdagspartierna göra för att gå de seniorer som ställs utanför digitaliseringen till mötes? Läs politikernas svar och döm själva.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

När samhället lämnar de icke-digitala efter sig blir följderna allvarliga. Allt möjligt tar stryk, från den enskildes hälsa till samhällets viktigaste grundvalar. Tre exempel som Senioren har lyft på senare tid.

1 Går inte att parkera. Den som saknar en så kallad smartphone och vill parkera sin bil får allt oftare problem när det inte går att betala för sig med kort eller kontanter. Riktigt akut kan läget bli för den som behöver ta bil till vårdcentralen.

2 Går inte att rösta. Demokratin förlorar terräng när partierna digitaliserar sina provval. Det har stormat inom Moderaterna, vars provval till regionen i Skåne genomfördes med bank-id.
– Vi bör i fortsättningen, och det gäller för alla partier och samhället i stort, ta mycket större hänsyn till gruppen icke-digitala, säger Margareta Pålsson, ordförande för Moderata Seniorer i Sverige.

3 Går inte att få vård. En undersökning från Jönköping visar att en tredjedel av alla 90-plussare inte klarar att söka vård. Digitaliserade och krångliga sökvägar blir därmed ett rent hälsohot.

Slutsatsen då? Ja enligt SPF Seniorerna måste politikerna dra upp huvudet ur sanden. En lång rad krav har förts fram. Tre av dem:
* Samhället måste hjälpa till ekonomiskt när man kräver av medborgarna att de ska skaffa sig dyr digital utrustning.
* Samhället måste också erbjuda effektivare utbildningar för de hundratusentals seniorer som behöver lära sig verktygen.
* Det kommer alltid att finnas människor som av olika skäl inte kan eller orkar lära sig det nya. För dem måste de traditionella sätten att betala för sig eller boka en tid på vårdcentralen via telefon självklart finnas kvar.

Seniorens tre frågor till partierna

Kostnader
1 Digital utrustning för att hänga med i it-samhället kostar ofta mellan 7 000-14 000 kronor per år. Vill ni skattesubventionera för digitala verktyg för att underlätta för seniorer?

Utbildning
2 Kommunerna har ett uppdrag att utbilda vuxna utan övre åldersgräns och stärka seniorers digitala kompetens. Hur ska ni se till att kommunerna gör detta?

Det ickedigitala
3 Ställer ni upp på att det alltid ska finnas traditionella alternativ till det digitala?

Så svarar partierna

Centerpartiet
Kostnader
1 Nej. Idag kan man få RUT-avdrag för it-tjänster i hemmet, bland annat för att installera och underhålla fiber och bredbandsuppkoppling, men också it-utrustning som datorer. Det har vi drivit. Utöver det vill vi höja pensionerna för de med lägst pension.
Utbildning
2 Vi har lagt förslag i riksdagen om att ge studieförbund och andra folkbildande aktörer i uppdrag att öka kompetensen bland medborgarna om säkerhet på nätet.
Det ickedigitala
3 Ja. Vi vill att alla hushåll och företag ska ha tillgång till och kunna sätta in kontanter på banken. Alla som vill ska kunna kommunicera via brev med myndigheter och man ska alltid kunna ringa till exempel sin vårdcentral för att boka tid.

Kristdemokraterna
Kostnader
1 Nej, men vi har föreslagit att RUT-avdraget ska omfatta it-tjänster i hemmet, vilket nu finns. Digitala fixare finns också i flera kommuner. Det ska finnas wifi i alla rum på vårdboenden och sjukhus.
Utbildning
2 Vi vill verka för att utbilda och tillhandahålla personer som kan vara behjälpliga med den nya tekniken för den enskilde i kommunal omsorg. Insatser för hjälp och kunskap om digitalisering ska erbjudas.
Det ickedigitala
3 Ja, i stor utsträckning.  För de allra flesta underlättas vardagen av den ökade digitaliseringen. Samtidigt kan personer med kognitiva funktionsnedsättningar av olika anledningar ha det svårt. För dessa kan det vara nödvändigt att få fortsatt möjlighet till exempelvis personliga möten med olika myndigheter. Vi vill att det ska finnas alternativa lösningar till digitala tjänster i samhället.

Liberalerna
Kostnader
1 Nej, vi har inget sådant förslag. Vi kan dock tänka oss en utredning för att se hur årsrika människors tillgång till it-teknik kan säkras så att inte ekonomiska hinder ligger i vägen. Pensionärer bör däremot ges ökat stöd genom höjt bostadstillägg, ett bättre RUT-avdrag och jobbskatteavdrag.
Utbildning
2 Kommunerna ska ha krav på sig att upprätta övergripande handlingsplaner för hur äldre ska få tillgång till digital kompetens. Detta bör ske i samarbete med våra pensionärsorganisationer. Planerna behöver också följas upp.
Det ickedigitala
3 Ja, utbyggnaden av lokala servicekontor ska fortsätta och fler myndigheter bör inordnas för att kunna erbjuda statlig service av god kvalitet i hela landet. Privatpersoner, företag och föreningar ska ha goda möjligheter att göra uttag och insättningar av kontanter hos betaltjänstleverantörer eller på annat sätt.

Moderaterna
Kostnader
1 Nej, det är intressant, men vi har inget förslag i dagsläget.
Utbildning
2 Vi kopplar det inte till vuxenutbildningen utan anser att det ska ske via biblioteken. Det är ett ansvar som kommunerna bör definiera och utöka. Det är viktigt att biblioteken i kommunerna tar ett större ansvar för att stötta människor att komma i gång och lära sig att använda digital teknik, inte minst när det gäller att ta del av samhällstjänster som finns på myndigheters och kommuners hemsidor.
Det ickedigitala
3 Ja, självklart ska det finnas alternativ där det behövs, det är viktigt. Men en poäng med att göra saker digitalt är att samhället då fungerar mer effektivt och att man därmed kan använda skattepengar till andra saker, något som alla vinner på. Det är angeläget att människor tar hjälp av biblioteken i att komma in i det digitala.

Miljöpartiet
Kostnader
1 Vi har inte tagit ställning i frågan om en skattesubvention men vi har andra förslag. Vi vill förstärka bibliotekens roll att bistå äldre med digitalt stöd eller utveckla andra stödfunktioner till exempel med civilsamhället. Ändra konstruktionen för försörjningsstöd – tillgång till dator, mjukvara och bredbandskostnader behöver ingå i normen för att ingen ska utestängas.
Utbildning
2 Vi anser att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av de aktiva åtgärder som görs för att förebygga åldersdiskriminering behöver öka. Digitaliseringen utvecklas snabbt, och det kan vara viktigt att se över lagstiftningen om hur den enskildes rätt behöver stärkas.
Det ickedigitala
3 Ja! Vi anser till exempel att möjligheten att betala med olika betalmedel ska ses som en rättighet. Regeringen bör hitta en lösning på problematiken.

Socialdemokraterna
Kostnader
1 Nej, men pensionärernas ekonomi ska förbättras. Vi har inte några planer på att subventionera inköp av datorer eller liknande. Det vi gör är att om man bor avsides kan man få stöd för internetuppkoppling.
Utbildning
2 S-regeringen har gett medel till nätverket Digidel som arbetar för ökad digital delaktighet. Idag görs också omfattande insatser via Post- och Telestyrelsen för att äldre inte ska hamna i digitalt utanförskap.
Det ickedigitala
3 Ja. Det är viktigt att de som inte kan eller vill vara digitala också har god tillgång till myndigheter och service. Därför är regeringens arbete med Digidelcenter och utbyggnaden av statliga servicekontor runt om i Sverige så viktigt. Vi fortsätter att bygga ut våra servicecentra men vi tittar även på hur andra aktörer ska kunna erbjuda samma saker. Vi vet att en av de viktigaste frågorna är kontanthantering och bankärenden.

Sverigedemokraterna
Kostnader
1 Nej, fokus bör ligga på att förbättra den ekonomiska situationen för landets äldre. Vissa kommuner, exempelvis Solna, erbjuder utlåning av digitala produkter och stöd för att komma igång med utrustningen. Detta bör införas på fler håll.
Utbildning
2 Det är upp till kommunerna själva att besluta om hur de väljer att arbeta med digital kompetensutveckling bland seniorer. Vi ser positivt på att alla landets kommuner inför en sådan kostnadsfri möjlighet, exempelvis via kurser för personer över en viss ålder.
Det ickedigitala
3 Ja, vi anser att det är viktigt att all samhällsinformation och viktiga tjänster finns tillgängliga på andra sätt än enbart över internet. Ett av de förslag vi driver är att införa krav på att alla butiker i Sverige måste ha möjlighet att kunna hantera kontanter utöver betal- och kreditkort.

Vänsterpartiet
Kostnader
1 Nej. Vi vill se ett pensionssystem som ger en pension som går att leva på.
Utbildning
2 Kommuner måste öka antalet utbildningar och stödfunktioner för seniorer. Det kan exempelvis göras på biblioteken, men även inom äldreomsorgen.
Det ickedigitala
3 Ja. Digitala system kan i vissa fall vara bra, men de får aldrig helt ersätta det fysiska för att spara in på resurser. Samhällets service och funktioner ska vara tillgängliga för alla. Samtidigt som digitaliseringen även av offentlig sektor skapar möjligheter ska det fortsatt finnas information tillgänglig på papper, i telefonkontakt och via fysiska möten.

 

 

 

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas