Socialtjänstlagen ska omfatta alla – oavsett ålder
Foto: Colourbox
Tyck! | debatt

Socialtjänstlagen ska omfatta alla – oavsett ålder

Förslag och kommentarer till utredningen Framtidens socialtjänst från medlemmarna i gruppen “Äldreupproret”, som representerar yrkesmässig kompetens inom socialvård, äldrevård, privat sektor, psykologi, utbildning och politik.

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-02-17

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Socialtjänstlagen skall omfatta alla oavsett ålder.

Begreppet “Skälig levnadsnivå” skall bytas ut mot “Goda levnadsförhållanden”.

Utredaren föreslår att specialbestämmelserna som gäller äldre (kap. 5) ska utgå.

Paragrafen (kap. 5.4) som handlar om värdegrunden i äldrevården, ska i fortsättningen gälla för alla oavsett ålder.  Därmed försvinner skälen för särbehandling av äldre enligt Socialtjänstlagen. Vi anser att uttrycket “skälig levnadsnivå” ska utgå och begreppet “goda levnadsförhållanden” gälla.

SOL skall garantera en god vård både inom offentlig och privat regi.

Det skall finnas föreskrifter för hur vården skall vara utformad gällande utbildning, täthet och kontinuitet i bemanningen samt tillgång till både geriatrisk, allmänmedicinsk och farmakologisk kunskap. Dessa skall vara bindande för offentlig verksamhet och alltid fungera som underlag vid upphandling. Ansvarig myndighet skall ha kompetens och resurser för att regelbundet kontrollera att kraven efterlevs.

Vi anser även att:

Personer över 65 år skall omfattas av LSS

LSS riktar sig till personer under 65 år som drabbats av omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Lagens syfte är att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Det ter sig oeftergivligt att även den som drabbas av funktionsnedsättning efter fyllda 65 år ska omfattas av LSS.

Enligt “FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” förväntas alla ändamålsenliga åtgärder vidtas, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning. Även personer över 65 år omfattas av rättigheterna i konventionen.

Tillsätt en ny utredning med uppgift att presentera ett förslag till Äldreomsorgslag, en rättighetslag som skall omfatta hemtjänst, särskilda boenden, äldresjukvård och andra insatser som riktas mot äldre.

Riktlinjer om ansvarsfördelning och arbetsledning ska ingå, liksom uppgifter om omsorgsgivarens skyldigheter vad gäller kompetens och bemanning.  Lagen ska vara bindande för offentlig verksamhet och utgöra underlag vid upphandling.

Utbildning av personal inom äldreomsorgen skall ligga på nationell nivå.  Det är lättare att bedöma kompetens om alla har samma grundkunskaper. Brister i den nuvarande utbildningen måste åtgärdas. Som exempel kan nämnas att kunskaper i hur människors rörelseförmåga kan stärkas måste ingå.

Coronapandemin har visat på behov att definiera och lagstifta gällande palliativ vård.

Stockholm den 4 januari 2021.

Rosie Rothstein
Ann-Katrin Sundman
Anna Hartmann
Lilian Eriksson
Kristina Kindblom
Ulla Tydén
Ulla Wiberg

Medlemmarna i gruppen “Äldreupproret” representerar yrkesmässig kompetens inom socialvård, äldrevård, privat sektor, psykologi, utbildning och politik.

 

 

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas