Så har risken för demens halverats
Foto: Getty Images
Nyheter | Nya rön

Så har risken för demens halverats

Färre 85-åringar insjuknar i demens. Det visar två svenska studier. Att ha fått gå i skolan som ung kan vara en förklaring.

Jan Arleij
Publicerad 2023-04-28

Den ena studien från Göteborgs universitet publicerades nyligen i The journals of gerontology.

Den visar att dagens 85-åringar löper en nästan halverad risk att insjukna jämfört med 85-åringar i slutet av 1980-talet.

Studien konstaterar att 1989 led 41,9 procent av de undersökta 88-åringarna av demens. 30 år senare hade den andelen sjunkit till 21,7 procent.

– Våra resultat visar att man i dag som 85-åring lever längre både med och utan demens. Totalt sett ökar ändå antalet med demenssjukdomar eftersom fler uppnår hög ålder, men i en given ålder har risken minskat, säger Hanna Wetterberg som arbetat med Göteborgsstudien till Svenska Dagbladet.

Stor minskning

Den andra studien utgår från den västerbottniska Umeå85+/Gerda-studien, unik genom att den studerar också de allra äldsta.

Här ser man en kraftigt minskad risk för demens i en grupp som var 85 år, och minskad risk för kognitiv svikt bland 90-åringar. Men samtidigt var nivåerna oförändrade hos deltagare som var 95 år eller äldre.

– När fler fall upptäcks tidigare borde det, allt annat lika, leda till en ökad andel med demens bland de yngre åldersgrupperna vilket vi inte sett. Det betyder att den verkliga nedgången kan vara större än vad våra resultat visar, säger Bodil Weidung, en av författarna till Svenska Dagbladet.

– Det är också spännande att det skiljde så mycket mellan dem som var 85 och 95 år eller äldre.

Skolgång viktig

Att få gå i skolan och att ha tillgång till näringsrik mat och sjukvård tros vara några viktiga förklaringar till den minskade risken för demenssjukdom, något som bekräftas i en tredje studie från 2020.

En forskningsgenomgång publicerad i tidskriften The Lancet pekade ut tolv påverkande faktorer, av vilka just utbildning under unga år var den viktigaste.

Analysen är att den som tränar hjärnan skaffar sig större fallhöjd, klarar sig bättre längre och utvecklar symtom senare, enligt Hanna Wetterberg.

Effekten bekräftas vid obduktioner då lika stora skador i hjärnvävnaden ofta givit mindre symtom hos den välutbildade.

Jämställdhet

Det öppnar för ännu en iakttagelse.

– Det här grundas tidigt i livet och kan också förklara varför demenssjukdomarna enligt våra data minskat mest hos kvinnor. Med ökad jämställdhet under 1900-talet fick allt fler kvinnor tillgång till högre utbildning, säger Hanna Wetterberg.

Friskfaktorer.

Bördan för samhället ökar

  • Varje år drabbas runt 20 000 personer av demens
  • Totalt beräknas över 130 000 personer ha demens i Sverige
  • Antalet demenssjuka väntas fördubblas till år 2050
  • Demensvården kostar samhället närmare 63 miljarder kronor om året
  • Kommunerna bär 80 procent av kostnaden

  • I slutet av januari beslutade regeringen om en satsning på sammanlagt 8 miljoner för att stärka omsorgsarbetet för äldre med demens

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-04-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas