Nyheter | Omsorg | Kritik

Pandemin blottlägger äldreomsorgens brister

Kommunerna måste nu utveckla en äldreomsorg som fungerar i en kris. Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Jan Arleij
Publicerad 2020-04-22

– Den nuvarande situationen ger oss erfarenheter och kunskap om hur vi ska bedriva arbetet med att förbättra den kommunala vården och omsorgen om äldre, skriver Olivia Wigzell på Dagens Samhälles debattsida.

– Brister som har funnits under lång tid har synliggjorts. Det är ett långsiktigt och komplext arbete för kommunerna att, med stöd av staten, utveckla en äldreomsorg som ger den äldre en god vård och omsorg i vardagen men också vid en kris.

Hygienrutiner

Det är viktigt att vi påbörjar detta arbete nu, fortsätter Olivia Wigzell. De brister som pandemin belyser har varit kända länge, och är kopplade till förutsättningar som kompetens, resurser, fungerande rutiner och strukturer.

Hon hänvisar till Socialstyrelsens nya lägesrapport om vård och omsorg om äldre 2020, där det framgår att enbart 56 procent av de 73 kommuner som deltog i undersökningen följde korrekta och obligatoriska hygienrutiner.

– En förutsättning för att förebygga smittspridning, av såväl det nya coronaviruset som säsongsinfluensa och andra sjukdomar, är att det finns hygienrutiner som följs.

Personalen

Personalkontinuiteten har försämrats nationellt över lång tid. Antalet korttidsanställningar och timanställning är fortfarande högt. Kommunerna förutspår även en fortsatt brist på framförallt erfaren personal. Till denna bild ska också läggas att andelen sjukskrivna inom äldreomsorgen är hög.

– Sammantaget påverkar dessa omständigheter förutsättningarna att erbjuda god vård och omsorg och ger vid handen att frågor om personalens utbildning, kompetens, kontinuitet och arbetsmiljö är viktiga utvecklingsområden både på lokal och nationell nivå, skriver Olivia Wigzell.

– Personer på särskilda boenden och med hemtjänst är en central grupp att skydda i den pågående pandemin. Den kris vi nu genomgår har därför lett till en förnyad diskussion om förhållandena och kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre.

Varnade

Socialstyrelsen konstaterade redan i en rapport 2019 att socialtjänstens krisberedskap behöver vara en integrerad del i kommunernas övergripande krishantering.

Jan Arleij
Publicerad 2020-04-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas