Vill visa väg till bättre hemtjänst
Håkan Tenelius visar hur indexet kan användas.
Nyheter | Almedalen

Vill visa väg till bättre hemtjänst

Hemtjänstens kvalitet varierar kraftigt mellan kommunerna. Det visar SPF Seniorernas Hemtjänstindex som granskar samtliga kommuner. Men orsaker och förklaringar överraskar.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-30

På torsdagen (29/6) lyfte SPF Seniorerna frågan om läget i den svenska hemtjänsten på ett seminarium. Den retoriska rubriken ”Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?” utgjorde en hård passning till närvarande politiker.

Samtidigt släppte förbundet en nationell rapport som bygger på analyser av resultat från landets 290 kommuner. Resultaten togs fram i SPF Seniorernas unika Hemtjänstindex som lanserades i november 2022.

Rapporten ”Hemtjänstindex 2022 – Gör hemtjänsten likvärdig genom stärkt kvalitetsutveckling” visar att de traditionella förklaringarna inte räcker till för att förstå varför hemtjänstens kvalitet skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna.

Små saker viktigast

– Vi har analyserat resultaten utifrån olika perspektiv och kan konstatera att skillnaderna inte beror på kommunens storlek, geografisk placering, om kommunen tillämpar valfrihetssystem eller kommunens kostnader för hemtjänsten, berättade Peter Söderman och Håkan Tenelius, två av ingenjörerna bakom Hemtjänstindexet under en särskild workshop inför seminariet.

Kvaliteten tycks i stället avgöras av hur man lyckas med arbetet ”på golvet”, exempelvis när det kommer till bemötande, information och kontinuitet.

Peter Söderman och Håkan Tenelius.

Hemtjänstindexet mäter en lång rad sådana faktorer. Syftet är att ge kommunerna en metod att analysera vad man är bra på och vad som kan förbättras.

– Analysen sammanställs sedan i en kommunrapport för den kommun som vill fördjupa sig. Man får ett verktyg som ger ett helikopterperspektiv, men också en detaljerad bild av styrkor och utvecklingsområden, förklarade Peter Söderman.

Utveckling nödvändig

Enligt rapporten har hittills över 50 kommuner beställt verktyget. Bra på sätt och vis eftersom indexet bara har funnits i ett drygt halvår. Flera av dessa kommuner berättar att man inlett ett förnyat kvalitetsarbete.

Men, skriver man i rapporten, det är också ”bekymmersamt att denna utvecklingsspiral inte startar överallt. Vi riskerar att få en allt större kvalitetsskillnad mellan Sveriges kommuner, vilket leder till att äldres hemtjänst blir än mer ojämlik.”

Måste få bestämma

På seminariet tryckte SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson därför på vikten av att alla kommuner engagerar sig för att lyfta kvaliteten.

– Hemtjänsten är en oerhört viktig del av omsorgen. Vi vet att för våra medlemmar och för seniorer i allmänhet är det viktigt att få vara med och bestämma. Här väcktes tanken att skapa ett kvalitetsindex som väger in även detta.

Anna Vikström.

Anna Vikström (S), ledamot i riksdagens socialutskott, välkomnade SPF Seniorernas satsning på ett Hemtjänstindex.

– Tyvärr vet vi att det finns brister i hemtjänsten. Så jag tycker att det är bra att ni har tagit fram det här verktyget för att mäta kvaliteten.

Christian Carlsson.

Utskottets ordförande Christian Carlsson (KD) höll med och betonade särskilt det intressanta i att det inte alltid behöver vara hur mycket pengar som tillförs som blir avgörande för kvaliteten.

På plats fanns också Sabina Joyau, Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella samordnare av äldreomsorg.

– Vissa skillnader kan vara svåra att göra så mycket åt på grund av kommunens förutsättningar. Men andra, som information, är inte rimligt att det är så stora skillnader. Och det är något som är relativt lätt att åtgärda, sa Sabina Jouau.

Nytt index kommer i höst

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar.

Projektet har kommit i gång på initiativ av SPF Seniorerna. En rad experter, bland annat från statliga forskningsinstitutet RISE, har varit med och utvecklat verktyget. Projektet har kunnat genomföras med stöd från Allmänna arvsfonden.

Bemötande – en nyckelfaktor.

Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex för 2023 kommer att lanseras i månadsskiftet november/december.

Läs mer www.hemtjanstindex.se

Dölj faktaruta

6 krav för att lyfta hemtjänsten

För att hemtjänsten ska vidareutvecklas i hela Sverige lyfter SPF Seniorerna sex åtgärder i rapporten som släpptes i Almedalen.

  • Regeringen bör uppdra åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) att följa upp de kommuner som inte erbjuder hemtjänst av tillräckligt god kvalitet, grundorsaker till bristerna och vilka åtgärder som krävs för att kommunerna ska klara av att ge en hemtjänst av god kvalitet.
  • Regeringen bör uppdra åt Socialstyrelsen att sammanställa och kommunicera kunskap kring de åtgärder som Vårdanalys utvecklar samt föreslå eventuella nödvändiga författningsändringar.
  • Staten bör rikta ett särskilt stöd till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att öka lärandet mellan kommunerna och öka spridandet av goda exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete inom hemtjänsten.

  • Staten och SKR bör säkerställa att kommuner som inte ger hemtjänst av tillräckligt god kvalitet vidtar åtgärder för att korrigera detta, samt stödja kommuner med utbildningsinsatser.
  • Staten och SKR bör tydliggöra att kommunerna förväntas delta i Socialstyrelsens olika undersökningar, och tillsammans säkerställa att så sker.
  • Staten och SKR bör öka tempot när det gäller breddinförande av välfärdsteknik. I arbetet bör ingå att vidareutveckla forum för möten mellan kommuner, privata utförare och leverantörer av välfärdsteknik. Insatser för att underlätta kommunernas upphandling av modern välfärdsteknik bör göras.

(Ur rapporten ”Hemtjänstindex 2022”)

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-30
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas