Äldreomsorg kan bli vinnarfråga
Valet 2018 | valet 2018
Foto: Colourbox

Äldreomsorg kan bli vinnarfråga

Seniorerna tycker att lag och ordning är den mest angelägna valfrågan för Sverige. Men för den egna gruppen är äldreomsorgen viktigast.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-14

SPF Seniorerna har frågat ut tusentals medlemmar vad man tycker är det mest centrala i valet 2018.
När de svarande – över 2 300 personer – får ranka vilka valfrågor som är viktigast för landet respektive vilka frågor som väger tyngst för de utfrågade seniorerna själva blir svaren helt olika – med ett undantag, sjukvården.

Lag, ordning och äldreomsorg

Efter lag och ordning anser SPF Seniorernas medlemmar att invandring och integration är landets viktigaste valfråga. På tredje plats kommer sjukvården.

De viktigaste valfrågorna

Så tänker SPF Seniorernas medlemmar:

Viktigast för Sverige*

 1. Lag och ordning
 2. Invandring och integration
 3. Skola och utbildning
 4. Sjukvård
 5. Landets ekonomi
 6. Sysselsättning
 7. Försvaret
 8. Bostäder

Viktigast för mig som senior*

 1. Äldreomsorg
 2. Pensioner
 3. Sjukvård
 4. Egen ekonomi
 5. Skatter
 6. Bostäder
 7. Lag och ordning
 8. Valfrihet i välfärden

Det bör SPF Seniorerna fokusera på inför valet*

 1. Bostäder
 2. Pensioner
 3. Sjukvård
 4. Friskvård, hälsa och gemenskap
 5. Skatter
 6. Äldreomsorg
 7. Brott och bedrägerier

*Källa: SPF Seniorernas opinionsundersökning ”Seniorpanelen” med fler än 2300 tillfrågade medlemmar

De viktigaste valfrågorna enligt svenska folket**

 1. Skola / utbildning
 2. Sjukvården
 3. Landets ekonomi
 4. Lag och ordning
 5. Sysselsättning
 6. Invandring / integration
 7. Äldreomsorg
 8. Bostäder

**Källa SIFO

Dölj faktaruta

Sjukvården återkommer också på tredje plats när de utfrågade ska ranka vilka valfrågor som är viktigast för ”mig som senior”. Pensioner får andraplatsen. Men allra högst kommer alltså äldreomsorgen.
Med äldreomsorg avses främst hemtjänst, särskilda boenden och måltider i omsorgen.

Sjukvård viktigast

Lägger man samman de båda kategorierna av svar växer alltså sjukvården fram som den enskilt viktigaste politiska frågan för SPF Seniorernas medlemmar.
Med sjukvård menas aspekter som möjlighet till fast läkarkontakt, att få vård i tid och ha tillgång till äldrevårdscentraler.

Enighet kring tandvård

I SPF Seniorernas opinionsundersökning inför valet 2018 har man också frågat i vilken grad medlemmarna håller med om sju olika påståenden. Här har de tillfrågade fått svara utifrån en femgradig skala, där 1 betyder att man inte alls håller med och 5 att man helt håller med.

Vaccination toppar

Toppar – med 4,61 poäng – gör ett påstående om att alla seniorer ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot influensa, lunginflammation och bältros.
I nästan lika hög grad, 4,60 poäng, håller medlemmarna med om ett annat krav som SPF Seniorerna också har drivit under lång tid, att ”Tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen”.

Valfrihet stor betydelse

Strax därefter, 4,54 poäng, betonar medlemmarna betydelsen av valfrihet. ”Som senior ska man ha rätt att välja och välja bort vårdcentral och läkare samt hemtjänstutförare och äldreboende”.

Oro för vinsttak

Hälften av SPF Seniorernas medlemmar är oroliga över följderna av välfärdsutredningens förslag. Utredningen, som gjordes av Ilmar Reepalu och som väntas leda till en proposition i mars, innehåller förslag om att införa ett vinsttak för privata utförare av skattefinansierad omsorg, exempelvis hemtjänst.

Vad händer vid nedläggningar?

Genomförs dessa förslag finns risk för att antalet omsorgsutförare blir färre och därmed blir det färre alternativ och specialistinriktningar att välja mellan, enligt förslagets kritiker.
På en femgradig skala, där 1 betyder att man inte alls är orolig och 5 att man är mycket orolig, är medelvärdet av SPF Seniorernas svar 4,3 när det gäller risken för att kommunen inte har kapacitet att snabbt nog ta över driften av verksamheter som läggs ner.

Sämre valfrihet

På frågan om det kan bli färre utförare, alternativ och specialistinriktningar att välja mellan är medelvärdet av svaren 3,7.
En femtedel av i Seniorpanelen är dock inte alls oroliga. En tiondel redovisar ingen åsikt i frågan.

Två av tre röstar olika

Tre val görs den 9 september, till riksdagen, landsting/regioner och kommuner.
64 procent av SPFarna säger att man ibland eller alltid röstar på olika partier till riksdagen som till landsting och kommun.
Bara var tredje väljare i undersökningen av SPF Seniorernas medlemmar röstar på samma parti i alla tre valen.

Andra svar 2014

Också inför valet 2014 tog SPF fram en så kallad Seniorpanel. Viktigaste valfrågan blev sjukvården, följt av skola och utbildning. Äldreomsorg rankades trea och pensioner fyra. Sysselsättning och landets ekonomi kom på femte respektive sjätte plats.
Därefter följde skatter, lag och ordning, miljö, invandring och integration samt på elfte plats bostäder.

Dölj faktaruta

Bostadsfrågan viktigast

SPF Seniorernas medlemmar har också tillfrågats om vad man vill att förbundet ska satsa på i valrörelsen. I opinionsundersökningen har medlemmarna fått ange fem av 16 alternativ.
Bostadsfrågan toppar tydligt. Fler senioranpassade bostäder till rimliga kostnader får klart störst stöd. 66 procent eller två av tre svarande har valt denna fråga.

Pensioner och vård

Pensioner och pensionssystemet är tvåa på 56 procent, följt av sjukvården.
Högt upp, på fjärde plats med 46,5 procent, kommer frågor om friskvård, hälsa och gemenskap – bland annat i syfte att motverka ensamhet och fallskador.
Strax efter, 45,5 procent, kommer skattefrågor. Äldreomsorgen är sexa, med 43 procent.

Bedrägerier

Brott och bedrägerier är ett sjunde område som fått stort stöd. 41 procent av SPFarna vill se att organisationen trycker på partierna för att få till förbättringar.
Viktiga frågor som dock inte prioriteras lika högt är rätten att välja kontanter som betalningsmedel, och läkemedelsfrågan med fokus på betydelsen av att få läkemedelsgenomgångar och stöd att undvika olämpliga kombinationer.

Seniorpanelen

 • Pågick 15-24 september.
 • 9 022 slumpvis utvalda medlemmar i SPF Seniorerna tillfrågades.
 • 2 327 personer svarade, 58 procent kvinnor och 42 procent män.
 • Undersökning visar ingen stor skillnad i svaren mellan kvinnor och män, och inte heller mellan åldersgrupperna 66-70 år, 71-75 år och 75-80 år.

Gullers Grupp har genomfört intervjuerna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-11-14
senioren-nr-8
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 8 / 2017. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas