Så får de politiker att lyssna
Lennart Ericsson, Karin Teljstedt, Mona Boström och Lars Tornérhielm mejslar nu ut sina roller i Seniorrådet. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | seniorråd

Så får de politiker att lyssna

Seniorerna i Nacka vill ha mer att säga till om. Och man har en idé om hur det ska gå till.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-19

På många håll i landet riskerar pensionärsråden att läggas ner. Sättet att jobba behöver reformeras.
I Nacka kommun öster om Stockholm med 108 000 invånare varav 18 000 65-plussare har de fyra föreningarna Nacka, Saltsjöbaden, Boo och Älta insett detta.
Tillsammans med PRO, Seniornet och företrädare för kommunen jobbar man som bäst med att komma överens om nya tag.
Senioren träffar ordförandena för tre av SPF Seniorernas föreningar i kommunens möteslokal för seniorer på femtonde våningen i köpcentret Nacka Forum. Här har man perspektiv, utsikten är milsvid.

– Vi går alltmer ifrån att prata om småplock till att lyfta de stora frågorna, säger Lennart Ericsson, ordförande för SPF Seniorerna Boo och med sex års erfarenhet av att sitta i Seniorrådet i Nacka kommun.
– Vi kan liksom inte hålla på med sånt som en osandad gångväg eller om hemtjänsten varit försenad. Visst ska sådant klagas på, absolut, men inte i Seniorrådet. Det är fel forum. Vi måste lyfta våra blickar och fronta det som är viktigt i stora drag.
Dagordningen till sammanträdena förhandlas numera fram mellan seniorer och politiker och läggs inte bara på bordet av ordföranden som i många andra kommuner. Och namnet på rådet är bra, tycker Mona Boström, som är ordförande i SPF Seniorerna Nacka.
– Jag tror faktiskt att vi är den enda kommunen i landet som säger Seniorråd och inte längre kommunalt pensionärsråd.
Varför är det viktigt?
– Därför att vi är seniorer! slår Mona Boström fast. Vi är inte några kommunala pensionärer. Det har betydelse vad vi heter eftersom orden vi använder styr tanken om oss.
Just nu försöker SPF Seniorerna, PRO och Seniornet å ena sidan och kommunens politiker och tjänstemän å den andra, att komma överens om ett nytt reglemente för hur samarbetet i Seniorrådet ska gå till framöver. Målet är att få det på plats till årsskiftet.
Utgångspunkten för Nackaseniorerna är det förslag till nytt reglemente som SPF Seniorernas förbundsstyrelse nyligen har antagit (se faktaruta längre ned).

Nackaseniorerna driver också ett krav på att seniororganisationernas föreningar ska vara remissinstans, inte själva Seniorrådet. Men varför då?
– För att det blir för mycket av urvattnade kompromisser innan politiker och seniorer har kommit överens om vad man ska svara uppåt till kommunstyrelse och fullmäktige, säger SPF Seniorerna Saltsjöbadens ordförande Lars Tornérhielm.
– Seniorrådets politiker vill och kan inte gå tvärs emot vad deras egna partier tycker. Då blir det konflikt och frågan dör, menar Lennart Eriksson.
– Därför är det bättre att seniorföreningarna får lämna ett eget remissvar, fyller Mona Boström i. Vår uppgift är ju inte att bli överens med politiken utan att påverka den.

Vi kan och ska inte vara med och tycka om allt

Lennart Ericsson

Ännu ett verktyg för att få mer inflytande är uppfinnandet av ett nytt hjul, ett ”tidshjul” – byggt på ett kalenderår. Varje vecka en eker.
– Det kommer att ge oss en överblick av årets viktigaste politiska händelser i kommunen, berättar Mona Boström.
Det ska bli tydligt när i processen seniorerna måste få diskutera med politikerna för att hinna påverka innan klubban faller.
– Ett tidshjul gör det också möjligt att välja vilka frågor vi ska satsa på. Vi kan och ska inte vara med och tycka om allt i en så stor kommun som Nacka.

Läs också: Snart 80-åriga Barbro älskar att jobba på äldreboendet

– Ett hjul gör det också möjligt för både oss och politikerna att förbereda oss och få en bättre diskussion och dialog. Vi vill ju inte ha en monolog, säger Lennart Eriksson med ett snett leende.
Vi får sällskap av Karin Teljstedt (KD), som sedan 2018 är ordförande i Seniorrådet och i kommunens Äldrenämnd. När hon började med politik för fyra år sedan blev hon en smula förskräckt.
– Jag upplevde en djup klyfta mellan seniorernas krav och vad vi politiker hade en vettig möjlighet att leverera.
Det bottnade i att båda parter var oklara över sina roller, säger hon.
– Vi hade aldrig suttit ner och diskuterat vad som egentligen är Seniorrådets uppgift. Vad är rimliga förväntningar på varandra? Hur ska vi arbeta tillsammans på ett effektivt sätt?

Seniorrådet i Nacka

* Ett samverkansorgan mellan SPF Seniorerna, PRO, Seniornet och företrädare för den politiska makten i kommunen.
* Rådet består av åtta ledamöter från SPF Seniorerna, lika många från PRO och en ledamot från Seniornet. Tre politiker och ett par tjänstemän.
* SPF Seniorerna har fyra föreningar i kommunen: Nacka, Boo, Saltsjöbaden och Älta.

Dölj faktaruta

Karin Teljstedt medger att det ofta ledde till en envägskommunikation.
– Det var alldeles för mycket så att vi politiker satt och informerade.
Samtidigt kunde konfliktnivån bli hög.
– Det var som att vi politiker skulle ställas mot väggen och ta både kritik och ovett.
För vad?
– Någon kände någon som var upprörd efter en dålig upplevelse, varpå vi politiker och tjänstemännen ofta hamnade i försvarsställning. Sekretessen satte stopp för en mer nyanserad diskussion. Där någonstans körde diskussionen ofta fast.
SPF Seniorerna hoppas nu kunna bli betydligt mer proaktiva i Nackapolitiken, säger Mona Boström. Effektivare också, särskilt om man bantar antalet ledamöter som idag är ett 20-tal personer.
Karin Teljstedt understryker också betydelsen av att seniorerna kommer in i rätt skede.
– Annars blir det faktiskt svårt eller omöjligt att kunna påverka. Frågorna har hunnit för långt.

Och hon pekar på en annan viktig erfarenhet:
– Ett fel jag själv gjorde i början var att lägga för mycket fokus på äldreomsorg. Men snabbt insåg jag att ni pensionärer är precis lika intresserade av till exempel vad som ska byggas och hur det kommer att påverka stadsbilden.
Seniorerna nickar bifall.
– Ja, ska alla 18 000 personer i Nacka som är 65 plus ha ett gott och utvecklande liv handlar det om så många fler frågor än hemtjänst och platser i särskilt boende, säger Mona Boström.

Lennart Eriksson menar att han kämpat för just detta under sina många år i rådet.
– Vi börjar alltmer nå fram i fler frågor. Seniorrådet är på väg att mogna.

Så tänker politikerna

Mona Boström i valdebattens centrum – politikerna bakom sig och seniorerna framför. Foto: Tomas Södergren

Vad tycker du är Seniorrådets uppgift?

Lisskulla Zayane, Miljöpartiet
Tala om vad som behövs för att förbättra Nacka kommun till en bra kommun för alla.
 
Mikael Carlsson, Nackalistan
Ge nya infallsvinklar på problem, men också att man ligger på kommunens politiker och ser till att vi gör det vi lovar.
 
Lisa Rasmussen, Vänsterpartiet
Rådet ska formulera Nackaseniorernas problem.

 Johanna Kvist, Socialdemokraterna
Med tre ord – dialog, kunskap, satsningar.

Christine Lorne, Centerpartiet
Kunskapsöverföring åt båda håll. Göra en avstämning hur saker fungerar i verkligheten.

Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna
Kanalisera behov och följa upp.

Monika Brohede Tellström, Liberalerna
Informationsutbyte, ge förslag och föra samtal.

Mats Gerdau, Moderaterna
Dela erfarenheter, kommunikation och ge konstruktiva förslag.

Karin Teljstedt, Kristdemokraterna
Få och ge kunskap, ha tvåvägskommunikation, utmana oss i kommunen.

Därför ska det heta seniorråd

Termen ”seniorer” är bredare och träffar därmed fler än bara de som är ”pensionärer”. Rådets uppgifter blir då större och omfattar fler frågor än om det bara berör äldre i egenskap av pensionärer.
Så skriver SPF Seniorernas förbundsstyrelse i ett beslut från i våras om ett nytt mallreglemente till pensionärsråden som man föreslår ska benämnas seniorråd.
”Med en ny term markeras också en ny tid för råden, en nystart för seniorers insyn och inflytande.”
Mallreglementet har på uppdrag av kongressen arbetats fram genom grupparbeten på sex digitala seminarier under hösten 2021. Sammantaget har flera hundra medlemmar bidragit i arbetet med hur ett reglemente kan skrivas för att ge insyn, delaktighet och inflytande i alla frågor som rör seniorer i kommuner och regioner.
Förslaget som också har varit på snabbremiss till SPF Seniorernas distrikt kommer att diskuteras med övriga seniororganisationer inför en uppvaktning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i frågan om att anta ett mallreglemente för alla kommuner och regioner.

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas