Regeringen agerar mot äldrevåldet
Nyheter | Utsatta
Ny strategi mot våldet mot äldre Foto: Colourbox

Regeringen agerar mot äldrevåldet

Regeringen fullföljer nu sitt årsgamla löfte att ta fram en nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg.

Publicerad 2014-06-19

Äldreminister Maria Larsson (KD) förefaller ha valt SPF som plattform för nyhetsutspel kring strategin.

På SPFs seminarium i ämnet i Almedalen förra året, då Maria Larsson var en av deltagarna i panelen, kom besked om att strategin var på väg. Och på förra veckans SPF-kongress antydde ministern på onsdagen att ett regeringsbeslut stod för dörren.

Beslutet togs också dagen efter, lagom till FN:s årliga Världsdag om våld och övergrepp mot äldre den 15 juni.

Strategin går i korthet ut på att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket om äldre personer utsatta för våld inom vård och omsorg.

Korta filmer med tillhörande handledning ska tas fram för att utbilda främst personal inom hemtjänst, särskilda boenden för äldre och ”andra aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med äldre personer”.

Socialstyrelsen ska också genomföra en ambulerande konferens i samtliga län som riktar sig till politiker och tjänstemän.

Syftet är att informera och sprida befintlig kunskap och kompetens när det gäller att ”förebygga, hindra och hantera” våld mot äldre inom vård och omsorg.

– Vid framtagandet av utbildningsstödet ska olika beroendesituationer, bemötande, osynlighet och ålderism, utsatthet på grund av funktionshinder och försummelse av närstående samt kvinnors utsatthet för grövre och upprepat våld särskilt uppmärksammas, framhåller Maria Larsson.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig vid SPFs förbundskansli och samordnare av kampanjen Våldet går inte i pension (se faktaruta), tycker att uppdragen till Socialstyrelsen innebär en bra start.

– Det behövs stödmaterial för att utbilda alla som möter äldre inom vård och omsorg så länge man prioriterar att använda det! Konferenserna är också en möjlighet att lyfta frågan till ledning och tjänstemän inom vård och omsorg. Inte minst de behöver kunskapen för att det ska finnas en handlingsberedskap när man upptäcker våld mot äldre. Som personal behöver man sin chefs stöd för att orka gå vidare med det man sett.

Bakgrunden till att det blir en nationell strategi är att riksdagens socialutskott redan i februari 2013 begärde att regeringen under året 2013 skulle återkomma med en samlad redovisning till riksdagen om vilken strategi man har valt för att motverka våld mot äldre. Utskottet såg det också som särskilt viktigt att frågan om våldsutsatthet – och stöd till dem som har utsatts – lyfts i utvecklingen av äldreomsorgen.

– Strategin är en redovisning till riksdagen avseende vilka åtgärder regeringen vidtagit när det gäller att förebygga, motverka och hantera våld mot äldre personer inom vård och omsorg under åren 2006–2013. Genom strategin är riksdagens skrivelse slutbehandlad, skriver regeringen i sitt beslut.

SPF har länge drivit frågan hårt, periodvis med mycket hög prioritet – bland annat genom kampanjen ”Våldet går inte i pension”. Men redan 2005 under riksdagsledamoten Barbro Westerholms tid som SPF-ordförande lyfte SPF problemet med det dolda våldet mot gamla.

Det saknas fortfarande en plan för hur man ska möta äldre våldsutsatta personer utanför äldreomsorgen. I många kommuner kan du till exempel inte få skyddat boende eller samtalshjälp från socialtjänsten om du är över 65.

Ola Nilsson understryker också att det är viktigt att inte bara är hälso- och sjukvården och socialtjänsten som uppmanas till handlingsberedskap.

– Också rättsväsendet och försäkringsbolagen är viktiga aktörer. Alla måste samverka och vara insatta i problematiken om man ska kunna stödja och hjälpa utsatta äldre personer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Klart i januari

Socialstyrelsens uppdrag om utbildningssatsningar ligger inom ramen för den nationella strategin. Arbetet ska redovisas till regeringen senast den 15 januari 2015.

Socialstyrelsen får tio miljoner för att genomföra uppdraget.

Kampanjen Våldet går inte i pension! drevs under 2012 och 2013 av ett nätverk som samordnades av SPF och Brottsofferjourernas Riksförbund med representanter från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Kommunal, Vänsterpartiet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF).

Nätverket existerar fortfarande och man träffas ett par gånger per termin för att hjälpas åt att upprätthålla fokus på frågan.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas